Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie

MUDr. Ivan Vulev, PhD.Štefan Chudáčik

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, prednosta Kliniky a primár Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie
Štefan Chudáčik, vedúci rtg laborant

Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie (KDIR) Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) so sídlom v NÚSCH, a. s. bola zriadená s účinnosťou od 16. septembra 2013, ako súčasť Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a špecializované výučbové zariadenie SZU pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, špecializačnom a ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Toto výučbové zariadenie spĺňa požiadavky a kritériá akreditácie a je oprávnené uskutočňovať praktickú časť akreditovaných študijných programov SZU a jej fakúlt.  

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) vzniklo v NÚSCH, a. s. pretransformovaním z Oddelenia rádiodiagnostiky. Reflektovalo tak na vývojové trendy vo svete na poli diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení (nové možnosti kardiovaskulárneho zobrazovania na báze CT a MR, ako aj celotelovej minimálne invazívnej liečby na báze katétrov). Medziročný nárast v celkových počtoch periférnej intervenčnej a endovaskulárnej liečby na ODIR korešponduje s vývojom vo svete a potvrdzuje opodstatnenosť vytvorenia a zamerania oddelenia.

Aktuálne ODIR každý rok vykoná v priemere 4500 a viac endovaskulárnych intervencií. ODIR sa z intervenčnej rádiológie zameriava predovšetkým na širokú paletu vaskulárnych intervencií, či už v zmysle obliteračných (embolizácie, oklúdery a stentgrafty), revaskularizačných (PTA, stenty, trombolýzy a trombektómie, vrátane reolytickej trombektómie) a iných výkonov (intravaskulárny ultrazvuk, uzatváracie zariadenia, kryoplastika, aterektómia a ďalšie). ODIR je originálnym oddelením v podmienkach slovenských kardiocentier a jeho lekári zavádzali a zavádzajú v celoslovenskom kontexte do praxe množstvo nových metodík, ako katetrizačnú liečbu stenóz karotických a vertebrálnych tepien extra aj intrakraniálne, endovaskulárnu liečbu kritickej končatinovej ischémie, metódy subintimálnej rekanalizácie dlhých artériových chronických oklúzií, endovaskulárnu liečbu aneuryziem brušnej a hrudníkovej aorty, metódy farmakologickej trombolýzy v kombinácii s mechanickou reolytickou trombektómiou (tzv. rapid lýza), metódy intravaskulárnej sonografie v periférnych cievach, perkutánnej pokatetrizačnej hemostázy a ďalšie metodiky.

Z vaskulárnej intervenčnej rádiológie (endovaskulárna liečba) na ODIR stoja v popredí programy komplexnej endovaskulárnej liečby ochorení aorty (aneuryziem hrudnej, torakoabdominálnej a brušnej aorty, disekcií aorty, pravej a nepravej koarktácie aorty) a intervenčnej neurorádiologickej liečby. V liečbe globálnych aneuryziem aorty sa pracovisko zaraďuje medzi priekopnícke a popredné aj v celosvetovom meradle. ODIR ako jedno z mála pracovísk na svete vykonáva endovaskulárnu liečbu ochorení aorty plne perkutánnym spôsobom a len v lokálnej anestéze. ODIR je od roku 2011 Centrom Ministerstva zdravotníctva SR pre endovaskulárnu liečbu ochorení aorty. Pracovisko je lídrom na Slovensku aj v realizácii intervenčného neurorádiologického programu, v počte rádiologických intervencií na vnútrohlavových výdutiach (aneuryzmách), ako aj v prevencii alebo liečbe cerebrovaskulárnej insuficiencie metódou karotického stentovania, prípadne stent-trombektómiou.

Medzi významné endovaskulárne programy realizované na ODIR patria:

 • komplexná perkutánna endovaskulárna liečba ochorení aorty (PEVAR),
 • neurointervenčná liečba (stenting karotického a vertebrálneho riečiska extra a intrakraniálne, stent-trombektómia pri hyperakútnej CMP, liečba AVM a prasknutých alebo neprasknutých intrakraniálnych aneuryziem),
 • končatinové artériové endovaskulárne intervencie (PTA, implantácia stentov, stentgraftov, lokálna trombolýza, mechanická trombektómia, farmakomechanická trombektómia) pri akútnej, chronickej a kritickej končatinovej (tzv. krurálne intervencie) ischémii,
 • venózne intervencie, vrátane endovaskulárnej liečby hlbokej žilovej trombózy, žilového stentingu a implantácie/extrakcie kaválnych filtrov,
 • renovaskulárne intervencie pri primárnej (renálna denervácia - RDN) a sekundárnej (renálny stenting pri ischemickej nefropatii) hypertenzii,
 • perkutánna periférna embolizačná liečba (artériovenózne malformácie, výdute a cievne tumory, poranenia cievneho systému),
 • etanolová ablácia arteriovenóznych malformácií (ETOH),
 • intervenčné ošetrovanie dializačných shuntov,
 • mechanická aterektómia a kryoplastika plátov,
 • intravaskulárna ultrazvuková diagnostika ochorení aorty a periférnych ciev,
 • transartériová chemoembolizácia – TACE,
 • punkcie a drenáže kolekcií a dutín pod CT kontrolou,
 • aktívna perkutánna pokatetrizačná hemostáza.

Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie realizuje vďaka dostupnosti unikátnej CT technológie 4-generácie okrem rutinných CT orgánových a CT-angiografických vyšetrení mesačne napríklad okolo 100 CT koronarografických vyšetrení.

ODIR okrem toho zabezpečuje prostredníctvom rádiologických asistentov a laborantov priebeh invazívnych kardiologických výkonov na Oddelení intervenčnej kardiológie, Oddelení arytmií a kardiostimulácie, prevádzku RTG prístrojov na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, ako aj operačných sál. Súčasťou tejto práce je aj spracovanie RTG filmového materiálu pri všetkých spomenutých činnostiach.

Činnosť ODIR ako lídra na poli kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie na Slovensku v neposlednom rade zahrňuje bohaté vedeckovýskumné a pedagogické aktivity.

Späť na začiatok