Oddelenie laboratórnej medicíny

MUDr. Katarína Daňová

MUDr. Katarína Daňová, primárka Oddelenia laboratórnej medicíny
Mgr. Lucia Rajničová, vedúca laborantka Pracoviska klinickej biochémie
RNDr. Ildikó Holická, vedúca laborantka Pracoviska hematológie a transfuziológie

Oddelenie laboratórnej medicíny (OLM) pozostáva z dvoch pracovísk – Pracoviska hematológie a transfuziológie (PHT) a Pracoviska klinickej biochémie (PKB). Oddeleniu laboratórnej medicíny bolo 18.apríla 2008 udelené osvedčenie o akreditácii podľa normy EN ISO 15189:2003/2007 pre medicínske laboratóriá. Špecifické požiadavky na kvalitu a spôsobilosť nášho laboratória podľa normy EN ISO 15189:2003/2007 sme splnili vďaka cieľavedomej a usilovnej práci, tímového ducha celého kolektívu, invenčnému prístupu k zdolávaniu problémov, ktoré vznikli počas prípravy akreditácie. OLM je zatiaľ jediným medicínskym laboratóriom na Slovensku, ktoré má akreditované imunohematologické vyšetrenia podľa spomínanej normy. OLM NÚSCH, a. s. je jediným štátnym laboratóriom na Slovensku, ktoré je akreditovane podľa normy EN ISO 15189:2007. Udelené osvedčenie o akreditácii OLM v zmysle normy EN ISO 15189:2007 zaväzuje OLM nielen k udržiavaniu vybudovaného systému manažérstva kvality, ale aj k jeho neustálemu zlepšovaniu.

Pracovisko klinickej biochémie

Pracovisko klinickej biochémie (PKB) OLM je centrálnym biochemickým pracoviskom NÚSCH, a. s., ktoré stanovuje základné i špeciálne biochemické, imunochemické a serologické parametre, poskytujúce informácie potrebné pre určenie diagnózy, pre monitorovanie liečby a chorobného stavu pacientov. Ako diagnostické pracovisko špecializovaného zdravotníckeho zariadenia s celoslovenskou pôsobnosťou je schopné vyšetrovať najmodernejšie parametre zamerané na kardiovaskulárne choroby. Pomocou špecifických kardiomarkerov pracovisko dokáže zásadne pomôcť pri diagnostike akútnych koronárnych syndrómov, monitorovať ich prognózu a liečbu a odhadovať rizikový stav vyšetrovaných pacientov. Vzhľadom na charakter hospitalizovaných pacientov má pracovisko možnosť promptne monitorovať aj hladiny hormónov štítnej žľazy, antibiotík, digoxínu a imunosupresívnu liečbu pacientov po transplantácii srdca.

Pracovisko je vybavené modernou technikou - biochemickými a imunochemickými automatickými analyzátormi, analyzátormi krvných plynov a elektrolytov. Má samostatné, veľmi dobre vybavené urgentné laboratórium, ako aj samostatné moderne vybavené laboratórium na operačnom trakte. 

Pracovníci oddelenia podstatnou mierou participujú i na plnení vedeckovýskumných projektov NÚSCH, a. s. a majú významný podiel i na jeho publikačnej aktivite.

Pracovisko hematológie a transfuziológie

Pracovisko hematológie a transfuziológie (PHT) OLM NÚSCH, a.s. zabezpečuje hematologické, hemokoagulačné a imunohematologické vyšetrenia pre pacientov lôžkových oddelení a kliník, ako aj ambulancií NÚSCH, a.s.. Zabezpečuje chod krvnej banky. Poskytuje hematologické a transfuziologické konziliárne vyšetrenia a konzultácie. Prevádzka pracoviska je v  súlade s koncepciou odboru hematológie a transfuziológie.

PHT sa člení na klinickú a laboratórnu časť. Klinická časť pozostáva z hematologickej ambulancie a  krvnej banky. Hematologická ambulancia pracuje v samostatných priestoroch a je pri nej zriadené Krajské indikačno - edukačné pracovisko pre selfmonitoring  antikoagulačnej liečby warfarinom. Krvná banka zabezpečuje transfúzne prípravky pacientom operovaným v NÚSCH, a. s., sleduje dodržiavanie zásad účelnej hemoterapie a spotrebu krvných prípravkov. Laboratórnu časť tvoria 4 laboratóriá (urgentné, imunohematologické, hemokoagulačné a laboratórium krvných skupín). Príjem materiálu je centralizovaný, má spoločné priestory s Pracoviskom klinickej biochémie NÚSCH, a. s..

Spektrum laboratórnych vyšetrení vychádza zo zamerania NÚSCH, a. s., kľúčové sú predoperačné hemokoagulačné vyšetrenia, príprava transfúznych prípravkov pre kardiochirurgické operácie a transplantácie srdca, vyšetrenia trombofilných markerov a sledovanie účinnosti antiagregačnej liečby. Laboratóriá sú vybavené modernými  plnoautomatizovanými analyzátormi.
Späť na začiatok