Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Zomrel prof. Juraj Fabián

Vynikajúci slovenský kardiológ prof. MUDr. Juraj Fabián, DrSc., F.E.S.C., náhle zomrel dňa 8. apríla 2010 vo veku nedožitých 75 rokov. Prof. Fabián bol významná osobnosť slovenskej aj svetovej kardiológie. Inicioval a komplexne vybudoval program transplantácie srdca v histórii samostatnej Slovenskej republiky.

Profesor Fabián sa narodil 7. októbra 1935 v Prešove. Medicínu vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe. Tam v rokoch 1959 - 1991 postupne pracoval v popredných zdravotníckych, fakultných a vedeckovýskumných inštitúciách. Po príchode do Bratislavy v roku 1991 pôsobil v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (súčasná Slovenská zdravotnícka univerzita) a od r. 1993 v Ústave kardiovaskulárnych chorôb (neskôr Národný ústav srdcových a cievnych chorôb) ako riaditeľ, potom ako primár Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca, vedúci Odboru pre vedu, výskum a vzdelávanie a predseda Vedeckej rady.

V popredí jeho celoživotného odborného záujmu bola koronárna choroba srdca. V tejto oblasti patril medzi priekopníkov mnohých liečebných a diagnostických postupov. Je zakladateľom systematického programu transplantácie srdca v bývalom Československu v Prahe (1984) a tiež na Slovensku v Bratislave (1998) po vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Profesor Fabián je autorom, alebo spoluautorom vyše 400 odborných článkov a 10 monografií, ktoré boli publikované u nás i v zahraničí. Za poslednú monografiu „Zlyhávanie a transplantácia srdca“ získal ocenenie Literárneho fondu SR za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007. Predniesol viac ako 900 odborných prednášok na domácich a zahraničných odborných podujatiach. Vyškolil 17 kandidátov vied, intenzívne sa podieľal na pre- aj postgraduálnej výchove lekárov.

Za systematickú a úspešnú činnosť opakovane dostal niekoľko cien odborných spoločností a ďalšie vysoké vyznamenania. Okrem iných k nim patria štátne ceny: za prínos v oblasti cievnej a koronárnej chirurgie (1980), za založenie systematického programu transplantácie srdca v Československu (1985) vyznamenanie za vynikajúcu prácu (1985) a Medaila J. E. Purkyně (1985).

Elitný klub Hospodárskych novín mu udelil „Zlatý podnikateľský Biatec za rok 1997“ za spoluúčasť na rozvoji kardiovaskulárnej chirurgie v Slovenskej republike.

Pôsobil vo viacerých odborných lekárskych spoločnostiach, kde zastával rôzne funkcie. Bol zakladajúcim členom „Founding Fellow“ Európskej kardiologickej spoločnosti (1988), čestným členom Československej a Slovenskej kardiologickej spoločnosti, ako aj ďalších odborných spoločností doma i v zahraničí. V roku 2009 mu Slovenská lekárska spoločnosť udelila svoju najvyššiu poctu - Čestnú plaketu T. R. Niederlanda za celoživotné dielo.

Prof. Juraj Fabián - video
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok