Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Informácia o prieskume spokojnosti poistencov VšZP s poskytovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou v roku 2009

(Zdroj: VšZP a.s.)

Jedným z kritérií v rámci indikátorov kvality je aj hodnotenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti samotným pacientom. Tento indikátor kvality vyjadruje subjektívne hodnotenie poskytovateľa z pohľadu pacientov a je tvorený ako syntetický index hodnotenia poskytovateľa, pokrývajúci minimálne okruhy:

  • hodnotenie celkovej spokojnosti so správaním a starostlivosťou personálu
  • hodnotenie kvality ubytovania a stravy
  • hodnotenie spokojnosti so zdravotnou starostlivosťou(subjektívny pocit o úspešnosti liečby)

Na základe Metodického pokynu Ministerstva zdravotníctva SR č. 12337/2009 z 27. 4. 2009 pre zber indikátorov kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti sa u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti získava hodnotenie poskytovateľa od pacientov pomocou výsledkov reprezentatívneho prieskumu.

VšZP v priebehu mesiaca marec 2010 uskutočnila reprezentatívny prieskum náhodne vybraných poistencov, ktorí v priebehu roka 2009 absolvovali liečbu v niektorom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vybraných poistencov oslovila písomne a požiadala ich, aby vyplnili dotazník, ktorý mapoval úroveň ich spokojnosti s konkrétnym zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Dotazník obsahoval celkovo štrnásť otázok. Z toho prvých dvanásť otázok bolo zameraných na hodnotenie nemocničného zariadenia z pohľadu pacienta a ich výsledky tvorili súčasť syntetického indexu hodnotenia konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Poistenci sa vyjadrovali zvlášť napr. ku správaniu sa lekárov na oddelení, k starostlivosti personálu, ku kvalite ubytovania a stravy a podobne. Zvyšné dve otázky neboli súčasťou syntetického indexu, i keď mali taktiež hodnotiaci charakter.
Výskum sa realizoval v priebehu mesiaca marec 2010. Prieskum nebol realizovaný u poistencov, hospitalizovaných na psychiatrických, patologických, neonatologických oddeleniach, u poistencov mladších ako 18 rokov a starších ako 70 rokov a u poistencov s inou štátnou príslušnosťou ako slovenskou. Na základe odpovedí poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. hodnotiacich mieru spokojnosti s jednotlivými poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti, bol vypočítaný súhrnný index za zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Všetky indexy nadobúdali hodnoty z intervalu 0 až 100, pričom platí že 0 reprezentovala najväčšiu nespokojnosť a 100 zase najväčšiu spokojnosť. Poradie zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa dosiahnutého súhrnného indexu prezentuje nasledujúca tabuľka. (Vybrané sú len zariadenia, ktorým sa vrátilo viac ako 30 dotazníkov).

Zdravotnícke zariadenie Index
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava 89,60
FNsP Milosrdní Bratia,  Bratislava 79,85
NÚRCH Piešťany 77,78
Nemocnica sv. Michala, a.s. Bratislava 73,87
ÚVN SNP Ružomberok 70,23
MNSP Prof. MUDr. Rudolfa Korca, Zlaté Moravce 67,25
FORLIFE n.o. (Komárno, Šaľa) 65,83
NsP Skalica 65,56
FNJ. A. Reimana Prešov 62,26
FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica 61,95
FNsP Bratislava 61,21
Nemocnice a polikliniky, n.o. Bratislava (Žiar, Rim.Sobota) 61,02
NsP –Vaše zdravie n.o. Zvolen 60,58
FNsP Bratislava 59,97
FN L.Pasteura Košice 59,92
FN Trenčín 59,18
Nemocnica Poprad a. s. 58,57
FN Nitra 58,05
FNsP - Nové Zámky 56,55
NsP Medzilaborce 56,51
NsP Svätého Lukáša Galanta 55,12
Mestská NsP Krupina n.o. 54,16
FN Trnava 52,70
NsP Trebišov, a.s. 52,24
NsP Žilina 48,33
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok