Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Seminár o problematike srdcového zlyhávania

Problematike srdcového zlyhávania bol venovaný pätnásty ročník odborných seminárov organizovaných 14.4.2010 v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a. s. Tento rok slovenským kardiológom prednášal popredný európsky odborník Prof. Piotr Ponikovski, MD, PhD., ktorý je zvoleným prezidentom Európskej spoločnosti pre srdcové zlyhávanie a pôsobí ako prednosta kardiologického oddelenia vo Vojenskej nemocnici v Poľskom meste Wroclav.

Seminár o problematike srdcového zlyhávania vychádza z odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti pre manažment akútneho chronického a srdcového zlyhávania. Jeho cieľom je upovedomiť odbornú aj laickú verejnosť na problematiku srdcového zlyhávania a podporiť aktivity smerujúce k modernizácii systému starostlivosti o týchto pacientov so srdcovým zlyhávaním.
Prvý Deň srdcového zlyhávania sa bude na Slovensku konať dňa 7. mája 2010.

Mgr. Silvia Horváthová
manažér pre marketing a komunikáciu NUSCH a.s.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok