Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Nová nádej pre pacientov so sklerózou multiplex

Skleróza multiplex a chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia (CCSVI)

Chronická mozgovomiešna žilová nedostatočnosť (chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia - CCSVI) predstavuje chronické žilové ochorenie (uznané Medzinárodnou Flebologickou Úniou v roku 2009 - Consensus Document of the International Union of Phlebology - IUP), pri ktorom sa krv z mozgu a chrbtice nedostatočne odvádza do srdca. Je to spôsobené zúžením odvodných žíl z mozgu a chrbtice, prípadne zlou funkciou chlopní tohto žilového systému. Táto anatomická situácia vedie k spomaleniu žilového návratu do srdca, prípadne až k refluxu (návratu) krvi späť do mozgu a chrbtice. To spôsobuje postupne stagnáciu krvi v mozgu, jeho čiastočný opuch a únik červených krviniek a tekutiny do tkaniva mozgu a chrbtice. Pri CCSVI stagnuje krv v mozgu tak dlho, že dochádza k spomaľovaniu zásobenia mozgu kyslíkom (hypoxia mozgu) a k prestupu plazmy a železa z krvi do mozgového tkaniva. Tu je pôsobenie železa mimoriadne škodlivé a pravdepodobne práve železné depozity v mozgu sú vyvolávajúcou príčinou zápalovej odpovede (reakcie), ktorá vedie k demielinizácii mozgového tkaniva. Tento syndróm žilovej nedostatočnosti bol prvý krát popísaný v roku 2008 prof. Zambonim z Ferrary (Taliansko). V súčasnosti vládne okolo teórie veľký optimizmus a ďalej ju rozvíjajú viaceré štúdie prebiehajúce na niekoľkých pracoviskách v EU a USA. Zamboniho hypotéza, podložená vlastnou štúdiou hovorí, že u pacientov s roztrúsenou sklerózou (skleróza multiplex - SM) je vysoká senzitivita a špecificita odhalenia CCSVI, na rozdiel od zdravej populácie. Diagnostika CCSVI sa opiera o transkraniálne dopplerovské vyšetrenie, farbou kódované dopplerovské vyšetrenie žíl krku, vyšetrenie magnetickou rezonanciou a na záver invazívne flebografické vyšetrenie. V prípade odhalenia závažných zúžení mozgových a krčných žíl, spôsobujúcich CCSVI, sa tieto ošetrujú endovaskulárne, teda v lokálnej anestéze, perkutánne a intervenčnými rádiologickými technikami (ako sú balóniková angioplastika, implantácia stentu). Na potvrdenie uvedenej hypotézy o kauzálnom vzťahu CCSVI a SM budú potrebné ešte mnohé kontrolované štúdie, rovnako klinický a dlhodobý efekt endovaskulárnej liečby CCSVI bude nutné ešte dobre zdokumentovať, dovtedy môžu byť tieto informácie aspoň útechou a nádejov pre pacientov so SM.

Obr 1.

Obr 2.

Obr 1 a 2. Prvé endovaskulárne výkony pre CCSVI na Slovensku (29.3.2010 – NÚSCH a.s., Bratislava): Flebografický nález závažných zúžení (obrázky vľavo) krčnej (jugulárnej) žily. Zúženia boli ošetrené angioplastikou a implantáciou stentov (obrázky vpravo).

Bratislava, 7. mája 2010

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok