Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Intraarteriálna chemoterapia retinoblastómu - revolučný prísnos novej liečby v záchrane oka

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH) úspešne zaviedol do praxe nový liečebný postup – intraarteriálnu chemoterapiu retinoblastómu spočívajúcu v cielenej aplikácii liečiva priamo do tumoru oka. Cestou dopravenia liečiva je cievny systém, odkiaľ sa intervenčný rádiológ dostane pomocou mikrohadičiek a drôtikov zo stehnovej tepny dieťaťa až do mozgovej tepny a odtiaľ cez tepnu vyživujúcu oko priamo k tumoru. Cez takúto hadičku (mikrokatéter) sa potom do tumoru oka cielene podáva liečivo.

Tento revolučný prínos novej liečby spočíva v záchrane oka a eliminácii škodlivých účinkov z celkovej chemoterapie. Nežiaduci efekt lokálneho podávania chemoterapie je v porovnaní s jej systémovým podávaním nulový. Nevzniká napr. poškodenie kostnej drene, prípadne iné komplikácie. Okrem toho, účinná koncentrácia liečiva v tumore oka je tak vysoká, že vedie k deštrukcii buniek retinoblastómu a obnoveniu funkcií oka.

„Budúcnosť je v cielenom podávaní liečiv, a to nielen pokiaľ ide o likvidáciu nádorových buniek retinoblastómu, ale po takomto intraarteriálnom podaní nie sú prakticky žiadne nežiaduce účinky chemoterapie, pričom účinnosť na tumor je neporovnateľne vyššia ako pri konvenčnej liečbe“ zdôraznil primár Oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a.s. MUDr. Ivan Vulev PhD., MPH.

V strednej Európe ide o novú metódu liečby, v USA s ňou začali pred tromi rokmi. Táto metóda liečby sa využíva najmä u detí, keďže samotná chemoterapia pri liečbe napr. tumoru oka by mala pre nich veľmi zlé, celkové následky.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok