Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Informácie o koronarografii

Informácia pre pacienta indikovaného na koronárnu angiografiu

Bolo Vám odporučené vyšetrenie - koronárna angiografia,  inak nazývaná koronarografia? Ak áno, tak potom tieto informácie sú určené práve pre Vás. Toto vyšetrenie sa realizuje pod  röntgenovým prístrojom s podaním kontrastnej látky. Tá umožní zobrazenie koronárnych artérií. Koronárne artérie sú cievy, ktoré zásobujú krvou, a teda kyslíkom a živinami srdcový sval. Koronarografia odhalí prítomnosť koronárnej artériovej choroby (KACH). KACH je poškodenie cievnej steny spôsobené ukladaním tukov a vápnika. Môže viesť k  zúženiu alebo uzavretiu cievy, a tým k obmedzeniu dodávky krvi pre srdcový sval. Podaním kontrastnej látky priamo do koronárnej tepny sa tieto zúženiny priesvitu alebo uzávery tepien zobrazia. Výsledok tohto vyšetrenia pomôže lekárovi vybrať pre Vás najvhodnejšiu liečbu.

Dôkladne zvážte nasledujúce informácie a prediskutujte Vaše myšlienky a otázky s lekárom, rodinou či priateľmi. Neváhajte sa ďalej pýtať a pátrať po informáciách, ktoré považujete za potrebné. Lekár, ktorý Vám toto vyšetrenie naordinoval, Vám určite v prípade potreby poskytne doplňujúce informácie. Nezabudnite, že po zhotovení angiogramu, je dostatok času na zváženie ďalšieho postupu.

Tento krátky text Vám pomôže správne sa rozhodnúť a predchádza oficiálnemu informovanému súhlasu k vyšetreniu. Pre zabezpečenie správnej starostlivosti o Vás, sú potrebné oba tieto dokumenty.

Čo je dôležité vedieť o koronárnej artériovej chorobe?

Koronárne artérie sú tri cievy, ktoré zásobujú krvou srdce. Samotné srdce je sval, ktorý pumpuje do tela krv a s ňou kyslík. Choroba, ktorú nazývame „ateroskleróza“ poškodzuje stenu koronárnych ciev a mení ich hladkú vnútornú stenu na nepravidelné zhrubnuté plaky (usadeniny). V určitých úsekoch môžu tieto zmeny zabrániť voľnému prietoku krvi. Významné zníženie  krvného zásobovania srdcovej svaloviny spôsobuje anginu pektoris - ischemickú bolesť na hrudníku. Náhle, úplne prerušenie toku do časti srdcovej svaloviny sa prejaví ako infarkt myokardu. Prekonanie infarktu myokardu významne zvyšuje riziko úmrtia, znižuje srdcovú funkciu, ktorá môže limitovať fyzickú aktivitu a skracovať  život.

Diagnostika KACH koronarografiou slúži pri zvolení najlepšie zodpovedajúcej  liečby, ktorá zníži riziko smrti, infarktu myokardu, zabezpečí normálnu funkciu srdca a zlepšenie kvality života odstránením bolesti na hrudníku.

Katetrizácia srdca a angiografia sa vykonávajú za sterilných podmienok v  katetrizačnej miestnosti. Pred výkonom sa znecitlivie oblasť vpichu (slabina alebo predlaktie) lokálnym anestetikom a zavedie sa do cievy tenká ohybná trubička, ktorú nazývame katéter. Postupným zavádzaním katétra cez cievu sa dostaneme až k srdcu. Do koronárnej artérie sa cez katéter vstrekne špeciálne farbivo (kontrastná látka), ktoré je možné vidieť na röntgenovom obraze. Bezprostredne  po diagnostike je možné vykonať aj koronárnu plastiku (tzv. balónkovanie).

 

Ako sa KACH lieči?

Vzhľadom na vážnosť a lokalizáciu KACH vo Vašom prípade, sa lekár rozhoduje medzi tromi možnosťami. Vždy však komplexne hodnotí Váš celkový zdravotný stav, životný štýl, pravidelnú pohybovú aktivitu, fajčenie a dodržiavanie diéty.

 • I. Konzervatívna liečba

  Konzervatívna liečba znamená, že budete užívať predpísané lieky - na zmiernenie poškodenia srdca ochorením koronárnych ciev. Zistilo sa, že takáto liečba zabezpečí ochranu pred vznikom možných srdcových ťažkostí (smrť alebo srdcový infarkt) a dovolí Vám žiť kvalitný život, úmerný Vášmu veku a celkovému zdravotnému stavu. Zmena životného štýlu a pravidelné užívanie liečby to môže zabezpečiť na dostatočne dlhé obdobie, hoci nie je vylúčené, že v neskoršom štádiu ochorenia budete musieť podstúpiť angioplastiku alebo operáciu vzhľadom na odpoveď Vášho tela a na liečbu a progresiu ochorenia. Tento postup sa volí vtedy, ak nález z koronarografie nenasvedčuje významné zúženie koronárnych tepien, alebo lekár príde k záveru, že prínos z akéhokoľvek výkonu prevažuje riziko vyplývajúce z jeho realizácie.

 • II. Perkutánna koronárna intervencia (angioplastika, PKI)

  Túto procedúru používame na rozšírenie zúžených artérií prípadne na otvorenie úplne zablokovaných ciev. Metóda sa nazýva perkutánna koronárna angioplastika a implantáciou stentu, zjednodušene „stentovanie“. Pri nej počas zavedenia katétra, roztiahnutú alebo otvorenú cievu „vystužíme“ sieťkovou kovovou výstužou. Táto zostáva v cieve ako podporný aparát, ktorý zabráni jej opätovnému skolabovaniu. Podľa závažnosti je potrebné použiť jednu alebo viac výstuží. Tento výkon sa robí obdobným spôsobom ako koronarografia. Po miestnom znecitlivení sa vytvorí narezaním 2 až 3 mm vstup v slabine alebo na predlaktí. Počas výkonu zostávate buď úplne pri vedomí alebo ľahko utlmený. Angioplastika trvá približne 15 minút v najľahších prípadoch, a  2 až 3 hodiny, v tých najťažších. Hospitalizácia po nekomplikovanej angioplastike je od 24 do 48 hodín.

Angioplastika: k miestu zablokovanej cievy lekár zavedie katéter s balónikom, ktorý sa dá nafúknuť. Tlakom balónika je plak tlačený k stene cievy a následne je balónik odstránený. Nasledujúcim balónikovým katétrom je k rovnakému miestu privedená a rozvinutá kovová výstuž (stent). Tá zostáva prichytená v cievnej stene aj potom, ako je balónový katéter z cievy vytiahnutý.

 • III. Aorto - koronárny obchvat (CABG- coronary artery bypass grafting) alebo tzv. bypass

Vytvorenie aortokoronárneho obchvatu (bypassu) je operácia v celkovej anestézii, pri ktorej je potrebné otvorenie hrudníka. Väčšinou je potrebné zastavenie srdca počas operácie s umelou podporou funkcie pľúc. Alternatívou je vykonanie operácie na bijúcom srdci bez umelej pľúcnej podpory.

Obchvatová operácia srdca spočíva vo vytvorení doplnkových ciev, ktoré obídu uzavretý úsek a zabezpečia správny prítok krvi do srdca. Najvhodnejšie cievy, ktoré sú využívané pri tejto technike, sú prsné cievy z vnútornej strany hrudníka, cievy dolných končatín a tepny predlaktia. Celá obchvatová operácia trvá približne 3 až 5 hodín. Po nekomplikovanej operácii je dĺžka hospitalizácie od 7 do 12 dní. Odporúčaná rehabilitácia do samotného návratu k bežným aktivitám je 4 až 6 týždňov.

Angioplastika: výhody a nevýhody v skratke

Najväčšou výhodou angioplastiky je minimálny otvorený zásah do organizmu v porovnaní s chirurgiou. Angioplastika spôsobuje menej ťažkostí vzhľadom na krátku dobu hospitalizácie a zároveň zabezpečuje skorý návrat k bežným aktivitám.

Odvrátenou stranou angioplastiky je nedostatočná schopnosť udržať cievu dlhodobo široko priechodnú. Počas prvého roku po výkone, pri zavedení výstuže je šanca 1 k 10, že bude potrebné zopakovať angioplastiku kvôli čiastočnému zablokovaniu výstuže. Angioplastika môže byť zopakovaná niekoľkokrát, avšak vždy vyžaduje röntgenové zobrazenie koronárnych ciev. Angioplastikou sa ošetrí krátky úsek najviac poškodenej koronárnej tepny. Angioplastika vedie k odstráneniu alebo výraznému zmierneniu bolesti na hrudníku, jej vplyv na predĺženie života je okrajový. Určitou nevýhodou angioplastiky je potreba opakovaného použitia kontrastnej látky a rontgenového žiarenia. Ich bezprostredné riziká sú veľmi malé, ale nie úplne zanedbateľné.

Po zavedení výstuže je potrebné pravidelné užívanie špecifickej liečby na riedenie krvi, aby nedošlo k vzniku zrazeniny v tele na cudzom povrchu výstuže. Dĺžku úžívania týchto látok a intenzitu liečby riadi ošetrujúci lekár podľa Vašich individuálnych potrieb. Táto liečba mierne zvyšuje riziko povrchového alebo vnútorného krvácania. Z týchto dôvodov  môže byť dôvodom na odloženie plánovaných operácií (napr. prostaty alebo náhrady kĺbu), alebo zvýšiť riziko krvácania pri neodkladných výkonoch.

Vo všeobecnosti, angioplastika je vhodnejšia pri menej závažných prípadoch, najlepšie, ak sú prítomné izolované, technicky dobre dostupné zúženia. Opakovanie angiografie a zavádzanie výstuže je potrebné v 10 až 20% prípadov v prvých dvoch rokoch a nie je možné vylúčiť potrebu obchvatovej operácie.

Výkon je u nás spojený s približne niekoľko promilovým (0,34%) rizikom úmrtia, 0,5% (1:500), rizikom vzniku akútneho infarktu myokardu alebo nutnosti bezprostrednej operácie. Možné sú aj lokálne komplikácie v mieste vpichu (ako napr. krvácanie či poranenie steny stehennej tepny). Sú dobre zvládnuteľné a neohrozujú život.

Obchvatová operácia: výhody a nevýhody v skratke

V porovnaní s angioplastikou, najväčšou výhodou obchvatovej operácie je jej dlhotrvajúca účinnosť. Vo všeobecnosti je obchvatová operácia vhodnejšia pre pacientov s vážnou KACH. To sú pacienti s mnohopočetnými zúženiami a uzávermi koronárnych tepien, pacienti s závažnými zúženiami hlavného kmeňa ľavej koronárnej tepny. Sú situácie/nálezy, kde je operácia jediným možným postupom. V špecifických prípadoch táto operácia predlžuje život,  napr. pacientom s veľmi vážnou koronárnou chorobou, diabetikom, pacientom so srdcovým zlyhávaním alebo tým, ktorí prekonali infarkt myokardu.  Váš chirurg by Vám mal čo najpodrobnejšie vysvetliť riziko úmrtia, infarktu, mozgovej porážky alebo iných vážnych komplikácií počas a po výkone. Inou nepríjemnosťou je zranenie spôsobené otvorením hrudníka a následným hojením rany. Operácia je väčším zásahom do organizmu, ale môže vyriešiť Váš problém na dlhší časový úsek. Niektoré z ciev (tzv. štepy), ktoré boli použité na vytvorenie obchvatu (bypassu) sa môžu zúžiť alebo uzavrieť.  Ich schopnosť zostať otvorené závisí od použitého materiálu. Pokým tepnový štep do ľavej koronárnej artérie zostáva otvorený v cca 90% prípadov do 10 rokov, 50% žilových štepov sa často uzavrie do 5 rokov a je potrebné podstúpiť angioplastiku alebo druhú operáciu.

Riziko úmrtia pri plánovanom aortokoronárnom bypasse sa u nás pohybuje okolo 2%   a závisí predovšetkým od závažnosti a množstva pridružených ochorení. K možným závažným   komplikáciám patrí   cievna mozgová príhoda,  hlboká infekcia rany či perioperačný infarkt myokardu. Na skúsených pracoviskách s veľkým počtom operácií je však ich počet nízky.  

Treba  si uvedomiť, že pravidelné užívanie liekov je potrebné aj po angioplastike ako aj po obchvatovej operácii. Obzvlášť dôležité je zachovávanie správnej životosprávy. To znamená úplne zanechanie fajčenia, racionálne sa stravovať a  absolvovať psycho-fyzickú rehabilitáciu, čo znižuje riziko problémov do budúcnosti.

Napokon, prosím zvážte nasledujúce:

Rozhodnite sa po dôkladnom uvážení všetkých informácií, ktoré ste dostali od Vášho ošetrujúceho lekára a prečítali si v tejto brožúrke. Dnes, keď sa zamýšľate nad zmyslom života, zdravia a choroby, prosím uvedomte si, že:

 • V liečbe vášho ochorenia jestvuje viacero alternatív. V niektorých prípadoch je rozhodnutie o optimálnom postupe jednoznačné, a takto jednoznačné bude aj odporúčanie Vášho lekára. Často však dochádza k situáciám, kedy sú oprávnene použiteľné rôzne alternatívy liečby.  V týchto prípadoch Vám lekár dá možnosť voľby a poskytne dostatok informácií a času na rozhodnutie.
 • Všetky odporúčania Vášho lekára vychádzajú zo zámeru poskytnutia najlepšej liečebnej možnosti a pomoci vo Vašom osobitnom prípade, bez iného bočného úmyslu. Nechajte si čas na zváženie. Vo Vašom prípade, liečba nie je akútna.
 • Prínos a potenciálne komplikácie liečby sú overené viac ako 40-ročnými skúsenosťami vo výskume a praxi. Možnosti sú vysvetlené pri jednotlivých výkonoch. V prípade možného experimentálneho postupu, bude s Vami všetko podrobne prediskutované.

Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., sú dostupné oba typy zákrokov.

Brožúru pod názvom "Informácia pre pacienta s koronárnou angiografiou" dostanete priamo v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok