Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Organizačná štruktúra Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca (OZaT)

Súčasťou Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca (OZaT) sú dve vyšetrovacie zložky. Prvou je laboratórium pre meranie a testovanie centrálnej hemodynamiky, kde sa pravostrannou katetrizáciou srdca meria a testuje pľúcna vaskulárna rezistencia a pľúcna hypertenzia. Druhou vyšetrovacou zložkou je ECHOLAB, laboratórium pre realizáciu kardiologických vyšetrení ako je ECHO, záťažové ECHO a dobutamínové ECHO.


Primár OZaT – zabezpečuje komplexný manažment práce na OZaT, plynulú a kvalifikovanú nepretržitú zdravotnú starostlivosť na pracovisku. Tvorí náplň a podieľa sa na  postgraduálnej výchove pracovníkov oddelenia. Koordinuje vedecko-výskumnú činnosť pracoviska. V súčasnosti je predsedkyňou Vedeckej rady NÚSCH, a.s. a prezidentkou Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS).

Lekári – sú špecialisti v odbore kardiológia, interná medicína, imunológia a alergológia. Zabezpečujú diagnostickú a liečebnú starostlivosť, ako ústavnú tak aj ambulantnú, v súlade so zameraním oddelenia. Koordinujú činnosti pri transplantácii srdca. Podieľajú sa na pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, sú zapojení vo vedeckých projektoch a klinických skúšaniach nových liečebných postupov.

Vedúca sestra – v jednosmennej prevádzke s vysokoškolským vzdelaním 2.stupňa v odbore ošetrovateľstvo s príslušným profesijným titulom sestra špecialistka v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých a postgraduálnou špecializáciou – manažment v zdravotníctve. Priamo riadi sestry dennej smeny, sestry, zdravotníckych asistentov a sanitárov, metodicky riadi oddelenie v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.

Sestra v ambulancii – pracuje v kardiologickej ambulancii v jednosmennej prevádzke s vyšším odborným vzdelaním a s príslušným profesijným titulom sestra špecialistka pre interné odbory. Má na starosti evidenciu a objednávanie pacientov dispenzarizovaných na OZaT, pacientov čakajúcich na konziliárne vyšetrenie, edukáciu pacientov a plnenie ordinácií lekára.

Sestra v ECHOLABe - pracuje v kardiologickej ambulancii v jednosmennej prevádzke. Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa s príslušným profesijným titulom sestra špecialistka pre interné odbory. Asistuje pri realizácii vyšetrení ako je ECHO, záťažové ECHO, dobutamínové ECHO a sono brucha. Vedie evidenciu, štatistiku a archív všetkých výkonov vykonaných v danej ambulancii.

Sestry – na oddelení s počtom lôžok 14 pracuje 10 sestier v trojsmennej prevádzke, ktoré vykonávajú nepretržitú komplexnú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu. Požadované vzdelanie sestier je vyššie odborné vzdelanie alebo 1. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo a  špecializačné štúdium.

Zdravotnícky asistent a sanitár – na OZaT pracujú 2 zdravotnícki asistenti a 1 sanitár. Zdravotnícki asistenti majú ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou na strednej zdravotníckej škole. Podieľajú sa na poskytovaní komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, asistujú pri odborných liečebných a ošetrovateľských výkonoch. Sanitár na OZaT dosahuje všeobecné stredné vzdelanie, doplnené 2-ročným kurzom sanitára ukončeným na SZŠ záverečnou skúškou. Zabezpečuje komplexnú hygienickú a pomocnú ošetrovateľskú starostlivosť, prísny hygienický režim na OzaT.

Dokumentaristka – ma ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Na oddelení OZaT vykonáva administratívnu prácu pre lekársku a ošetrovateľskú činnosť oddelenia a archiváciu zdravotnej dokumentácie a zároveň je aj  referentkou pre poisťovníctvo.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok