Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Expertízne pracoviská

Expertízne pracovisko pre vrodené chyby srdca v dospelosti NÚSCH, a.s.

Na Klinike kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s., Ministerstvom zdravotníctva SR zriadené Centrum pre vrodené chyby srdca v dospelosti (2012) so štatútom expertízneho pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou (2017) je začlenené pod Oddelenie vrodených chýb srdca v dospelosti NÚSCH, a.s. (OVCHSD).

OVCHSDambulantnú (Ambulancia 7) a lôžkovú časť.

Náplňou pracoviska je vysokošpecializovaná starostlivosť (diagnostika, liečba a manažment) o vrodené chyby srdca (VCHS) v dospelosti. Prednosťou je jedinečná spolupráca popredných slovenských odborníkov v dospelej a detskej kardiológii v rámci NÚSCH, a.s., ako aj spolupráca s ďalšími špecializovanými pracoviskami u nás a v zahraničí.

Ambulantná činnosť zahŕňa:

-  klinické vyšetrenie,  neinvazívnu diagnostiku a liečbu

-  systematickú a dlhodobú multidisciplinárnu dispenzárnu starostlivosť o pacientov s komplexnými VCHS so zabezpečením vysokošpecializovaných liečebných metód  

- diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou asociovanou s VCHS

-  indikáciu hospitalizácie a realizáciu príjmu pacientov na lôžkové oddelenia NÚSCH, a.s., prednostne na lôžkovú časť OVCHSD

- liečebné doriešenie v spolupráci s ďalšími špecializovanými pracoviskami u nás a v zahraničí - konziliárne, poradenské a metodické služby spádovým kardiológom, pediatrickým kardiológom, internistom, pediatrom, praktickým lekárom, gynekológom

Na lôžkovej časti OVCHSD sa v spolupráci s ďalšími oddeleniami NÚSCH, a.s. vrátane Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., realizuje kompletná (neinvazívna, invazívna kardiologická a radiologická) diagnostika, ďalej indikácia na chirurgické alebo katetrizačné riešenie, nastavenie na medikamentóznu liečbu, vrátane špecifickej.

Vedúci lekár:
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC

Lekári:
MUDr. Tatiana Valkovičová, PhD.
MUDr. Adriana Reptová, PhD.
MUDr. Katarína Bobocká, PhD.
MUDr. Teraza Hlavatá
MUDr. Filip Klaučo
MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.

Sestra:
Iveta Farkašová, diplomovaná sestra
Iveta Tóthová, diplomovaná sestra

Kontakt:

Telefón:
+421 (2) 59 320 271; + 421 (2) 59 320 224; + 421 (2) 59 320 524
Fax: + 421 (2) 59 320 272

Email: iveta.farkasova@nusch.skiveta.simkova@nusch.sk, ambulancia7@nusch.sk

Ordinačné hodiny:
Pondelok, streda, štvrtok 7,00 - 15,30
Utorok, piatok 7,00 - 14,00  

Odkazy

Expertízne pracovisko pre chronickú tromboembolickú pľúcnu hypertenziu

...s celoslovenskou pôsobnosťou zriadené rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR dňa 17.11.2017. Organizačne je začlenené pod Oddelenie vrodených chýb srdca v dospelosti NÚSCH, a.s. (OVCHSD)

Poslaním špecializovaného pracoviska je komplexný diagnostický a liečebný manažment chronickej tromboembolickej pľúcnej hypertenzie (CTEPH), vrátane špecifickej liečby pľúcnej hypertenzie.

Pracovisko má ambulantnú (Ambulancia 7) a lôžkovú časť (na OVCHSD).

Špecializovaná ambulancia expertízneho pracoviska zahŕňa:

-  klinické a echokardiografické vyšetrenie, zamerané na diferenciálnu diagnostiku poukázaných pacientov s pľúcnou hypertenziou neobjasnenej etiológie

-  indikáciu hospitalizácie a realizáciu príjmu pacientov na OVCHSD

- liečebné doriešenie v spolupráci so špecializovanými pracoviskami v zahraničí

-  systematickú dispenzárnu starostlivosť v indikovaných prípadoch

- manažment špecifickej liečby CTEPH

- konziliárne, poradenské a metodické služby spádovým kardiológom, internistom, praktickým lekárom

Na lôžkovej časti sa v spolupráci s ďalšími oddeleniami NÚSCH, a.s., realizuje kompletná (neinvazívna, invazívna kardiologická a radiologická) diagnostika, ďalej indikácia na chirurgické alebo katetrizačné riešenie, nastavenie na medikamentóznu liečbu, vrátane špecifickej.

Vedúci lekár:
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC

Lekári:
MUDr. Tatiana Valkovičová, PhD.
MUDr. Adriana Reptová, PhD.
MUDr. Katarína Bobocká, PhD.
MUDr. Teraza Hlavatá
MUDr. Filip Klaučo

Sestra:
Iveta Farkašová, diplomovaná sestra
Iveta Tóthová, diplomovaná sestra

Kontakt:

Telefón:
+421 (2) 59 320 271; + 421 (2) 59 320 224; + 421 (2) 59 320 524
Fax: + 421 (2) 59 320 272

Email: iveta.farkasova@nusch.skiveta.simkova@nusch.sk, ambulancia7@nusch.sk

Ordinačné hodiny:
Pondelok, streda, štvrtok 7,00 - 15,30
Utorok, piatok 7,00 - 14,00  

Odkazy

Centrum pre pľúcnu hypertenziu NÚSCH, a.s.

Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR bolo do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR zaradené Centrum pre pľúcnu hypertenziu, ktoré od roku 2011 funguje pri Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH, a.s., pod vedením doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc., FESC.

Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je veľmi zriedkavé chronické ochorenie pľúcnych tepien charakterizované progresívnym zvyšovaním tlaku v pľúcnici, ktoré v pokročilých fázach ochorenia vedie k zlyhaniu pravej komory srdca. Ochorenie má bez liečby zlú prognózu.   

V PAH  sa v ostatných rokoch zaznamenáva explózia nových poznatkov a záujmu ako zo strany medicínskej verejnosti, tak aj poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Tento vývoj je dôsledkom predovšetkým objavenia a praktického sprístupnenia viacerých liečebných prostriedkov, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú kvalitu a dĺžku života pacientov s týmto mimoriadne závažným ochorením. Nové poznatky sa objavili aj  v oblasti molekulárnej a genetickej diagnostiky, patológie a patofyziológie. Boli definované dôsledné a štandardizované diagnostické postupy, od ktorých sa odvíja prognostická stratifikácia aj voľba liečebného postupu. Vzhľadom na ojedinelosť ochorenia, jeho vážnu prognózu, ale aj zložitý diagnostický postup a zvláštnosti liečby sa diagnostický a liečebný proces vo svete sústreďuje do špeciálnych centier. 

Vedúci lekár:
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC 

Kontakt:
Telefón: + 421 (2) 59 320 241
Email: eva.goncalvesova@nusch.sk 

Ordinačné hodiny:
pondelok - štvrtok: 8,00 - 12,00

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok