Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Nadácia Cor Sanum

Cor Sanum

Nadácia COR SANUM, Lazaretská 1313/3A, 811 08 Bratislava
Zastúpená: Evou Latečkovou - správcom nadácie


Nadácia Cor Sanum je nezisková organizácia registrovaná na MV SR.

Cieľom nadácie je podporovať aktivity vedúce k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti o pacientov podstupujúcich kardiochirurgický operačný výkon na Kardiochirurgickej klinike LF UK a NÚSCH, a.s., v Bratislave.

Obraciame sa na Vás s prosbou, ak by ste mohli, našli si čas a pokladáte naše aktivity za prospešné, budeme Vám nesmierne vďační za podporu účelu nadácie a ľudí, ktorým táto nadácia slúži poukázaním 2 % z Vašej dane (vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane), respektíve finančným darom (darovacia zmluva).

Získané prostriedky budú využité na zvýšenie komfortu pacientov (príkladom je zakúpenie tv prijímačov do každej pacientskej izby počas striktnej izolácie súvisiacej s pandémiou Covid-19), podpora odborného rastu pracovníkov financovaním účasti na medzinárodných odborných podujatiach, odborných stážach na zahraničných pracoviskách, nákup odbornej literatúry a technického vybavenia. Samozrejmá je podpora vedecko-výskumných aktivít.

V závislosti od finančných možností má nadácia záujem na financovaní nadštandardného vybavenia pracovísk Kardiochirurgickej kliniky.

Každému jednému sme nesmierne vďační za preukázanú finančnú podporu poukázaním 2 % z Vašej dane alebo ľubovolným príspevkom nadácii Cor Sanum a chceli by sme sa vopred veľmi pekne poďakovať za pomoc. Pre tých, ktorí majú najväčšie srdce, sme pripravili ako poďakovanie darček v podobe umeleckého diela Gordana Glass.

Gordana Glass

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok