Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie cievnej chirurgie

Ján Tomka

Tomáš Dulka

MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH, prednosta Kliniky cievnej chirurgie SZU a primár Oddelenia cievnej chirurgie
MUDr. Tomáš Dulka, vedúci lekár Oddelenia operačných sál Kliniky cievnej chirurgie
Mgr. Agata Gáborová, vedúca sestra Oddelenia cievnej chirurgie
Mgr. Monika Zibrínová, vedúca sestra Oddelenia operačných sál Kliniky cievnej chirurgie

Klinika cievnej chirurgie SZU (KCCH), Oddelenie cievnej chirurgie (OCCH) je referenčným pracoviskom v oblasti cievnej chirurgie v SR. Hlavnou náplňou práce KCCH je, v súlade s koncepciou odboru cievna chirurgia, chirurgické liečenie pacientov s ochoreniami cievneho systému vo všetkých anatomicky dostupných lokalizáciách s výnimkou srdca a vnútrolebečného priestoru. Na pracovisku sa vykonáva komplexná neinvazívna i invazívna diagnostika a následná liečba ochorení cievneho systému.

Ročne sa na dvoch operačných sálach vykoná takmer 1300 operačných výkonov. Medzi najčastejšie patria chirurgické revaskularizačné rekonštrukcie pre aterosklerotické obliterujúce ochorenie tepien. Vykonávajú sa rôzne typy arteriálnych operácií, pri  periférnom arteriálnom obliterujúcom ochorení dolných končatín (PAO), najmä pri kritickej končatinovej ischémii. V indikovaných prípadoch KCCH vykonáva cievne rekonštrukcie ako i iné formy terapie v štádiu komplikácií diabetickej nohy pacientov.

Ďalšou dôležitou chirurgickou náplňou je liečba aneuryziem brušnej aorty a torakoabdominálnych aneuryziem aorty, ako aj aneuryziem periférnych tepien. Realizujú sa aj premosťujúce operácie supraaortových vetiev a viscerálnych vetiev brušnej aorty (tzv. debranching výkony) pri endovaskulárnej liečbe ochorení aorty.

Na KCCH majú jej pracovníci dlhodobé skúsenosti s chirurgickou liečbou tepien zásobujúcich mozog (karotické endarterektómie). Primárnym cieľom týchto operácií je zabrániť u pacientov vzniku cievnej mozgovej príhody. V súčasnosti sa uskutočňuje v priemere 300 operácií tohto typu ročne, čo podľa registra cievnych operačných výkonov v SR predstavuje najvyšší počet spomedzi všetkých špecializovaných pracovísk.

Pracovisko taktiež rieši s výbornými výsledkami pacientov s neurovaskulárnym kompresívnym syndrómom hornej hrudnej apertúry a iné kompresívne syndrómy viscerálnych vetiev brušnej aorty. V spolupráci s nefrológmi a dialyzačnými strediskami zabezpečuje KCCH pre pacientov v chronickom dialyzačnom programe trvalé cievne prístupy pre dialýzu.

V oblasti chronickej vénovej choroby dolných končatín vykonáva chirurgickú liečbu varixov dolných končatín. KCCH ponúka svojim pacientom a prevádza aj iné moderné, dostupné modality liečby varixov (rádiofrekvenčná ablácia).

Pracovisko úzko spolupracuje s Oddelením diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a.s.,pri diagnostike i liečbe cievnych ochorení. Uskutočňuje neinvazívnu aj invazívnu diagnostiku artériových a vénových ochorení. U indikovaných pacientov sa vykonávajú intervenčné a endovaskulárne rekonštrukcie (perkutánne intervenčné liečebné metódy a endovaskulárna liečba aneuryziem abdominálnej aorty s implantáciou stentgraftov, embolizačné výkony pri aneuryzmách viscerálnych vetiev aorty a pri arterio-venóznych malformáciách).

KCCH NÚSCH, a.s., je sídlom Katedry cievnej chirurgie, LF SZU, ktorá v plnom rozsahu, ako akreditované pracovisko, zabezpečuje špecializačnú (postgraduálnu) prípravu slovenských cievnych chirurgov a aj chirurgov zo zahraničia. V spolupráci s LF SZU sa KCCH podieľa taktiež aj na pregraduálnej príprave budúcich lekárov.

Popri zdravotnej starostlivosti a pedagogickej činnosti si plní povinnosti aj na poli vedecko-výskumnej, publikačnej a prednáškovej činnosti. Pracovníci KCCH každoročne publikujú početné články v odborných časopisoch a aktívne sa prezentujú na významných domácich i zahraničných podujatiach.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok