Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie pre vrodené chyby srdca v dospelosti

Iveta Šimková

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC, FACC, poverená vedením oddelenia vo funkcii primára
Mgr. Marianna Stromková, vedúca sestra Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti

Oddelenie Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti (OVCHSD) poskytuje komplexnú starostlivosť  o dospelých pacientov s vrodenými chybami srdca. Toto originálne, v SR jedinečné takto špecializované pracovisko, je pokračovateľom Centra pre vrodené chyby srdca v dospelosti NÚSCH, a.s., so štatútom expertízneho pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou.

Hlavným odborným poslaním oddelenia je:

 • denovo diagnostika a liečba (konzervatívna / indikácia na transkatétrové / kardiochirugické riešenie) dospelých pacientov s vrodenými chybami srdca (VCHS)
 • komplexná starostlivosť o dospelých pacientov so známou VCHS (stratifikácia jej závažnosti, detekcia reziduálnych nálezov a komplikácií, stanovenie potreby ich rekorekcie), včítane detekcie a liečby koincidentálnej získanej choroby srdca v dospelosti
 • systematická a dlhodobá multidisciplinárna starostlivosť o pacientov s komplexnými VCHS so zabezpečením vysokošpecializovaných liečebných metód v spolupráci s ďalšími špecializovanými pracoviskami u nás a v zahraničí
 • systematická starostlivosť o VCHS riešené transkatétrovo (skratové chyby, pulmonálna stenóza, pulmonálne grafty, koarktácia aorty) a kardiochirurgicky  
 • diagnostická a liečebná starostlivosť o pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou asociovanou s VCHS a s chronickou tromboembolickou pľúcnou hypertenziou (súčasťou OVCHSD sú z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR dve expertízne pracoviská – pre VCHSD a pre CTEPH s celoslovenskou pôsobnosťou), ktoré sú súčasťou národnej a európskej siete (ERN) pracovísk pre zriedkavé choroby
 • konziliárne, poradenské a metodické služby spádovým kardiológom, pediatrickým kardiológom, internistom, pediatrom, praktickým lekárom, gynekológom a pôrodníkom a v prípade potreby aj ďalším odborníkom

Kľúčová prednosť OVCHSD tkvie v tesnej spolupráci s Detským kardiocentrom, rovnako na Slovensku jediným pracoviskom svojho druhu, ktorá predstavuje ideálnu platformu pre bezprostrednú participáciu popredných odborníkov dospelej a pediatrickej kardiológie a kardiochirurgie v manažmente dospelých pacientov s VCHS. 

Pracovisko zabezpečuje od roku 2000 program komplexnej starostlivosti o pacientov s CTEPH (z MZ SR udelený štatút expertízneho pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou). Na riešení tejto problematiky spolupracuje s viacerými pracoviskami doma aj v zahraničí.

OVCHSD pozostáva z lôžkovej a ambulantnej (Ambulancia č. 7) časti. Ich chod včítane príjmovej a konziliárnej ambulancie pre potreby celej SR zabezpečujú so zreteľom aj na požiadavky Ambulantného oddelenia NÚSCH, a.s., pracovníci OVCHSD.  

OVCHSD a jej pracovníci ako súčasť Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH, a.s., sú už tradične involvovaní do pre- a postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore kardiológia, angiológia a certifikačnom odbore echokardiografia v rámci Lekárskej fakulty SZU. Preto neoddeliteľnou súčasťou špecializovanej práce OVCHSD je aj klinický výskum, rozvíjanie a zavádzanie inovatívnych diagnostických a liečebných postupov. Ďalej tiež participácia na medzinárodných projektoch, intenzívna spolupráca s renomovanými zahraničnými pracoviskami, s ESC, členstvo v medzinárodných odborných štruktúrach (obidve expertízne pracoviská ako "member / affiliate member" European Reference Network: ERN-Lung a ERN- Heart Guard), resp. vedúce postavenie v centrálnej, južnej a východnej Európe: https://www.escardio.org/Working-groups/Working-Group-on-Adult-Congenital-Heart-Disease/Education/study-group-for-adult-congenital-heart-disease-in-central-and-southeastern-cese. Pre tieto aktivity svedčí bohatá prednášková a publikačná činnosť doma aj v zahraničí.

Odkazy

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok