Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

O ústave

Sídlo NÚSCH
Sídlo NÚSCH

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (NÚSCH, a.s.) je jedna z najmodernejších a najlepšie vybavených slovenských nemocníc, vrcholové pracovisko srdcovocievnej medicíny Slovenskej republiky.

Súčasťou zdravotnej starostlivosti je rehabilitácia pacientov s ochoreniami srdca a obehovej sústavy a dispenzarizácia vybraných skupín pacientov. Kolektív erudovaných odborníkov pracuje s najmodernejšími technológiami a úzko spolupracuje s viacerými významnými zahraničnými inštitúciami rovnakého zamerania.

NÚSCH, a. s., plní i úlohy metodického centra pre komplexné riešenie úloh kardiovaskulárneho programu v Slovenskej republike a podieľa sa na základnom a aplikovanom klinickom výskume kardiovaskulárnej problematiky s následným zavádzaním výsledkov výskumu do praxe. V oblasti zdravotníckeho vzdelávania NÚSCH, a.s., plní úlohy výučbových základní Slovenskej zdravotníckej univerzity, Lekárskej fakulty a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V tomto zariadení pracujú vysoko teoreticky erudovaní, prakticky zdatní zdravotníci, ktorých dobré meno už poznajú tisícky našich i zahraničných pacientov. Hádam niet slovenského kardiológa, kardiochirurga či cievneho chirurga, ktorý by neprešiel študijným pobytom v tomto ústave v snahe zvýšiť svoju odbornú kvalifikáciu. Výborné výsledky dosiahnuté nielen v každodennej rutinnej práci, ale aj ich schopnosti a snaha byť úspešnými v poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov nezostali bez odozvy v blízkom i vzdialenom zahraničí. Svedčia o tom časté študijné pobyty našich pracovníkov na renomovaných zahraničných pracoviskách, ich úzka spolupráca s významnými osobnosťami v kardiovaskulárnej medicíne z celého sveta, ktoré vyústili do spoločnej vedeckovýskumnej spolupráce a na multicentrických štúdiách pri overovaní nových progresívnych terapeutických postupov. Uvedené skutočnosti len potvrdzujú, že NÚSCH, a.s., je pracovisko na mimoriadnej úrovni, čo významne prispieva k rešpektovaniu jeho kvalít. Veríme, že peniaze slovenských občanov vynaložené na vybudovanie tohto moderného pracoviska a prispievajúce na jeho kvalitnú prácu sú dobrou investíciou, ktorá sa prejavuje obnovou ich zdravia a ich plnohodnotným návratom do kruhu rodín a do pracovného procesu

Pôvodné sídlo NÚSCH
Pôvodné sídlo NÚSCH
Pôvodné sídlo NÚSCH
Pôvodné sídlo NÚSCH

História

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (pôvodne Ústav kardiovaskulárnych chorôb v Bratislave vytvorený uznesením Vlády SSR v novembri 1979 ako celoslovenská vrcholová inštitúcia pre prevenciu a liečbu srdcovocievnych ochorení). Ústav bol lokalizovaný v pamiatkovo chránenej budove, ktorá po dobudovaní v roku 1914 bola útulkom Matiek-diakonisiek, neskôr v dvadsiatych rokoch Evanjelickou všeobecnou nemocnicou. Po druhej svetovej vojne prevzal budovu štát a odovzdal ju Lekárskej fakulte UK, aby slúžila výchove poslucháčov medicíny. V tejto budove tridsať rokov sídlili dve významné klinické pracoviská, zamerané na hrudnú a kardiovaskulárnu medicínu:

  • II. Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) pod dlhoročným vedením známeho slovenského kardiológa prof. MUDr. Vladimíra Haviara,
  • II. Chirurgická klinika LF UK, ktorá sa pod vedením renomovaného hrudného chirurga prof. MUDr. Karola Šišku, DrSc., vyprofilovala už veľmi skoro na prvé slovenské kardiochirurgické centrum.

Obe tieto kliniky riadené progresívnymi prednostami a výborne erudovanými chirurgmi a internistami si veľmi skoro získali autoritu nielen v rámci Československa, ale i v zahraničí. Toto výborné odborné zázemie sa plne prejavilo i po vytvorení samostatného Ústavu kardiovaskulárnych chorôb, ktorý bol neskôr premenovaný na Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH). Výrazným medzníkom v rozvoji tohto celoslovenského vrcholového pracoviska sa stalo vybudovanie novej budovy, do ktorej sa ústav presťahoval v júni 1997. Nové pracovisko je vybavené najmodernejšou vyšetrovacou a liečebnou technikou a poskytuje mimoriadny komfort pacientom i ošetrujúcemu personálu. Pilierom ústavu sa stali tri samostatné kliniky a spoločné vyšetrovacie zložky, schopné poskytovať služby na súčasnej európskej a svetovej úrovni. Ústav zabezpečuje i postgraduálnu výuku lekárov na troch katedrách a jednej subkatedre Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU).

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok