Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Nemocničná lekáreň

Slávka Porubcová

PharmDr. Slávka Porubcová, vedúca farmaceutka nemocničnej lekárne
Bc. Gabriel Bodák, v.z. vedúci farmaceutický laborant

Nemocničná lekáreň (NL) je neoddeliteľnou súčasťou NÚSCH, a.s. Jej pracovníci poskytujú špecializovanú lekárenskú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov a komplexné liekové poradenstvo pre zdravotníckych pracovníkov ústavu.

Na bezproblémovom chode NL sa podieľa tím zložení z farmaceutov, farmaceutických laborantov, referentov, sanitárov a skladových robotníkov.

Od roku 2018 je NL zaradená medzi výučbové lekárne Slovenskej lekárnickej komory a zabezpečuje odbornú prax študentom farmaceutických fakúlt.

Farmaceutické činnosti podľa ich druhu a rozsahu sa vykonávajú v jednotlivých oddeleniach NL za dodržiavania zásad vyhlášky MZ SR o požiadavkách na správnu lekárenskú prax, zákonu o liekoch a zdravotníckych pomôckach a ostatných príslušných legislatívnych noriem.

Nemocničná lekáreň NÚSCH, a.s. pozostáva z troch oddelení:

Oddelenie klinickej farmácie

Na základe elektronických objednávok – žiadaniek z oddelení a kliník ústavu zaisťuje nákup liekov, infúznych a dialyzačných roztokov, rӧntgen-kontrastných látok, dezinfekčných roztokov. Pri nákupe sa riadi zákonom o verejnom obstarávaní.

Vykonáva odbornú konzultačnú a informačnú činnosť o liekoch ostatným zdravotníckym pracovníkom ústavu. Spolupracuje pri klinickom skúšaní liečiv.

Zabezpečuje správne skladovanie liekov a ich výdaj na kliniky a oddelenia ústavu v čase potreby.

Podieľa sa na zabezpečení mimoriadneho dovozu liekov neregistrovaných v Slovenskej republike.

Organizuje likvidáciu nespotrebovaných liekov a liekov po uplynutí dátumu spotreby.

Zúčastňuje sa na tvorbe nemocničného liekového formuláru, sledovaní nežiaducich účinkov liečiv a na podávaní hlásení o nich na Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Podieľa sa na odbornom spracúvaní výstupných zostáv pre sledovanie preskripcie a ekonomických ukazovateľov.

Farmaceuti NL spolupracujú s oddeleniami ústavu pri racionalizácii farmakoterapie hospitalizovaných pacientov. Každodenným systematickým štúdiom zdravotnej dokumentácie, predovšetkým novohospitalizovaných pacientov, konzultuje farmaceut s ošetrujúcim lekárom rizikové nastavenie z terénu, ako sú duplicity, kontraindikácie, klinicky významné liekové interakcie, zbytočné lieky, vysadzovanie, resp. nasadzovanie medikácie v kontexte pripravovaného zákroku, operačného výkonu. Zároveň farmaceuti edukujú polypragmatických pacientov na lôžku, vypracovávajú individuálne liekové rozpisy k ich predpísanej terapii na zabezpečenie ich dostatočnej adherencie k liečbe.

Oddelenie prípravy humánnych liekov

Oddelenie prípravy humánnych liekov pripravuje rozličné liekové formy, ako sú vodné roztoky na vnútorné aj vonkajšie použitie, liehové roztoky rôznych koncentrácií, topické polotuhé lieky (masti, pasty, krémy, gély), čapíky, perorálne prášky, lieky sterilizované a asepticky pripravené.      

Pre terapeutickú prax pacientov Detského kardiocentra má nezastupiteľný význam individuálna príprava perorálnych práškov. Detskí pacienti často potrebujú menšiu dávku liečiv, ako je obsiahnutá v bežne dostupných hromadne vyrábaných liekoch. Celkovo oddelenie individuálne pripraví takmer 100 000 kusov perorálnych práškov ročne.

Oddelenie disponuje dvoma laboratóriami so základnou laboratórnou výbavou, potrebným meracím a prístrojovým vybavením. V samostatnom priestore sa nachádza aseptický box určený na prípravu liekov mikrobiologickej čistoty 2 a 3.

V rámci oddelenia prípravy humánnych liekov sa realizuje:

 • vstupná kontrola totožnosti liečiv a pomocných látok organoleptickými a chemickými skúškami podľa platných predpisov
 • kontrola liečiv a pomocných látok, ktoré nemajú platný atest
 • medzioperačná a výstupná kontrola liekov pripravovaných hromadne
 • náhodná kontrola individuálne pripravovaných liekov
 • dozor nad podmienkami prípravy podľa zásad správnej výrobnej praxe a hygienou prevádzky
 • príprava skúmadiel potrebných k skúškam totožnosti
 • zabezpečovanie, uchovávanie a výdaj diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro (DZIV) a chemikálií na kliniky a oddelenia ústavu

Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Oddelenie zdravotníckych pomôcok zabezpečuje nákup, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok (ZP). Zabezpečuje proces sťahovania a pozastavenia ZP na základe bezpečnostných oznamov. Podieľa sa na odbornom spracovaní výstupných zostáv pre sledovanie preskripcie a ekonomických ukazovateľov ZP.

Spolupracuje s oddelením verejného obstarávania pri príprave dokumentácie potrebnej pre priebeh verejného obstarávania ZP. S oddelením poisťovníctva sa zúčastňuje pri vykazovaní špeciálnych ZP pre zdravotné poisťovne.

Kontakty

lekaren@nusch.sk

Vedúca farmaceutka: PharmDr. Slávka Porubcová
Tel.: +421 (2) 59 320 574
slavka.porubcova@nusch.sk

v.z. vedúci farmaceutický laborant: Bc. Gabriel Bodák
Tel.: +421 (2) 59 320 579
gabriel.bodak@nusch.sk

Oddelenie klinickej farmácie

Tel.: +421 (2) 59 320 577
+421 (2) 59 320 573

Oddelenie prípravy humánnych liekov

Tel.: +421 (2) 59 320 576
+421 (2) 59 320 580

Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Tel.: +421 (2) 59 320 579
+421 (2) 59 320 653
+421 (2) 59 320 805

Referenti

Telefón: +421 (2) 59 320 435 

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok