Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie akútnej kardiológie - koronárnej starostlivosti

Jozef Pacák

MUDr. Jozef Pacák, primár Oddelenia akútnej kardiológie
Mgr. Marcela Zehnalová, vedúca sestra Oddelenia akútnej kardiológie

Oddelenie  akútnej kardiológie - koronárna starostlivosť  pôsobí  ako spádové pracovisko pre STEMI a ako terciárne centrum poskytuje akútnu kardiologickú starostlivosť pacientom:

 • s akútnymi koronárnymi syndrómami, ktorí sú indikovaní na primárne invazívnu stratégiu liečby    
 • s hemodynamickou závažnou pľúcnou embóliou vyžadujúci   intervenčné riešenie po komplikovaných diagnostických a intervenčných výkonoch, ktorí vyžadujú monitorovanie životných funkcií a intenzívnu starostlivosť ( TAVI, Mitra-clip, alkoholová ablácia septa a ďalšie)
 • hemodynamicky významným nálezom na chlopňovom aparáte rôznej etiologie (infekčná endokarditída, flail-prolaps, atď. ), vyžadujúci intenzívnu starostlivosť s perspektívou operačného alebo intervenčného riešenia
 • vo všeobecnosti vyžadujúcim vysoko špecializovanú akútnu kardiologickú starostlivosť, ktorá nie je na štandardných koronárnych jednotkách, resp. JIS dostupná
 • poskytuje nepretržité konzultačné služby pre pacientov s akútnymi kardiologickými príhodami

OAK-KS sa zúčastňuje na postgraduálnej výchove lekárov pred atestáciou z kardiológie, ale aj lekárov a sestier v rámci vzdelávacích kurzov SZU a poslucháčov LF UK.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok