Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

Robert Hatala

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC, primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie
PhDr. Tatiana Jantoláková, vedúca sestra Oddelenia arytmií a kardiostimulácie

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie (OAKS) poskytuje  komplexnú diagnostiku a liečbu srdcových arytmií. Aktuálne na OAKS pracuje stabilný takmer 40 členný kolektív lekárov, biofyzikov, inžinierov a sestier. Väčšina z  lekárov  má viacročné pracovné skúsenosti v západných krajinách (viacerí z nich sú ako jediní na Slovensku držiteľmi európskych špecializačných certifikátov). Od roku 2007 pracovisko úzko spolupracuje s Detským kardiocentrom pri riešení detských pacientov s arytmiami. Hlavné oblasti činnosti oddelenia sú charakterizované nasledovne:

 • Komplexná diagnostika srdcových arytmií pomocou integrácie všetkých dostupných neinvazívnych a invazívnych elektrofyziologických a zobrazovacích vyšetrovacích metód.  Dôraz kladieme na integrovaný prístup k pacientovi s arytmiou v kontexte sprievodnej kardiálnej patológie.
 • Kompletné spektrum celosvetovo dostupných intervenčných metód pre liečbu srdcových arytmií:
  • Implantácie elektroimpulzogenerátorov všetkých   (vrátane extrakcií kardiostimulačných systémov)
  • Katétrové ablácie dospelých i detí s využitím moderných elektro-anatomických mapovacích systémov a intrakardiálnej echokardiografie, s použitím endokardiálneho i epikardiálneho prístupu
  •  Intervenčný manažment fibrilácie predsiení s použitím katétrovej ablácie (izolácia pľúcnych žíl), manažment trombomebolického oklúziou uška ľavej predsiene
 • Diagnostický a terapeutický manažment rizika náhlej kardiálnej smrti na podklade získaných i vrodených srdcových chorôb.
 • Vysoko špecializovaná arytmologická ambulantná a konziliárna činnosť.

OAKS ročne hospitalizuje na 16 plne monitorovaných lôžkach okolo 1500 pacientov, realizuje 2000 intervencií a ambulantne ošetrí 12 tisíc pacientov.

OAKS je súčasťou výučbovej bázy pre- i postgraduálneho štúdia na lekárskych fakultách, ako aj medzinárodne uznávaným školiacim centrom, ktorým už prešlo viac ako 100 lekárov zo 4 kontinentov. Participuje na viacerých domácich a medzinárodných výskumných projektoch, vrátane projektov EÚ. Pracovníci oddelenia sú aktívni v prednáškovej i publikačnej činnosti na domácej i zahraničnej pôde.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok