Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie kardiológie a angiológie

Juraj Maďarič

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, primár Oddelenia kardiológie a angiológie
Mgr. Silvia Bachratá, vedúca sestra Oddelenia kardiológie a angiológie

Oddelenie kardiológie a angiológie (OKaA), ktorého súčasťou sú aj monitorované lôžka Oddelenia intenzívnej angiológie, je špecializované lôžkové pracovisko Kliniky kardiológie a angiológie so zameraním na liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami cievneho systému a s ochoreniami srdca. Hlavnou náplňou je liečba a starostlivosť o pacientov indikovaných na endovaskulárne angiologické a kardiologické diagnostické a liečebné výkony.

Dominantné oblasti činnosti:

 • končatinová ischémia (akútna, chronická i kritická) indikovaná na endovaskulárne riešenie
 • inovatívna bunková liečba u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou bez možnosti revaskularizačného riešenia
 • ochorenia aorty indikované na endovaskulárne riešenie – akútne aortálne syndrómy, aneuryzmy hrudnej a brušnej aorty
 • stenting karotických a vertebrálnych artérií
 • renovaskulárna artériová hypertenzia
 • renálna sympatiková denervácia u pacientov s primárnou artériovou hypertenziou
 • hlboká žilová trombóza vrátane extenzívnej HŽT indikovanej na intervenčné riešenie a preventívna implantácia kaválnych filtrov
 • endovaskulárna liečba akútnej pľúcnej embólie
 • akútna a chronická mezenteriálna ischémia
 • endovaskulárna liečba viscerálnych aneuryziem

Hlavnou  odbornou  náplňou  kardiologickej  časti  oddelenia  je  kardiologická  starostlivosť o pacientov s koronárnou chorobou srdca a polyvaskulárnym postihnutím pri multifokálnej ateroskleróze, o pacientov s chlopňovými chybami srdca často v koincidencii s vaskulárnym postihnutím, ako aj o ďalších kardiologických pacientov podľa potrieb Kliniky kardiológie a angiológie.

Pracovníci OKaA zabezpečujú v súčinnosti s Ambulantným  oddelením NÚSCH, a.s., chod príjmovej a konziliárnej angiologickej ambulancie, ktoré poskytujú konziliárne angiologické služby v rámci celej SR.   Do portfólia OKaA patrí klinický výskum a rozvíjanie nových liečebných a diagnostických postupov predovšetkým v rámci vaskulárnej medicíny.

OKaA je lôžkovou bázou Subkatedry angiológie Katedry kardiológie a angiológie SZU a podieľa sa tak na postgraduálnom vzdelávaní angiológov, ako aj na pregraduálnej výučbe medikov LF SZU.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok