Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Ingrid Olejárová

MUDr. Ingrid Olejárová, PhD., MPH, primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny
Mgr. Alžbeta Feketeová, vedúca sestra Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Hlavnou náplňou práce Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je komplexná perioperačná starostlivosť o pacientov podrobujúcim sa kardiochirurgickým a angiochirurgickým výkonom a diagnostickým a intervenčným procedúram v angiológii, akútnej kardiológii a arytmológii.

Okrem anestéziologickej a včasnej pooperačnej starostlivosti v konvenčnej kardio a angiochirurgii je na oddelení plne funkčný program transplantácie srdca, implantácie krátkodobých aj dlhodobých mechanických podpôr srdca a ECMO/ECLS.

OAIM má rozpracovaný program prevencie a včasného záchytu nozokomiálnych infekcií, prevencie a liečby akútneho pooperačného renálneho zlyhania, manažment pravokomorového zlyhávania v dôsledku vysokej pľúcnej hypertenzie, protokol bezpečnosti pacienta na operačných sálach, riešenie život ohrozujúceho krvácania a ďalšie štandardizované terapeutické a diagnostické postupy a ošetrovateľské štandardy.

OAIM podá ročne viac ako 2 470 anestézií, z čoho viac ako štvrtinu tvoria regionálne anestézie. OAIM zabezpečuje kardiopulmonálnu resuscitáciu v rámci NÚSCH, a.s., a následnú komplexnú poresuscitačnú liečbu, ako aj školenia lekárov a  sestier v problematike intenzívnej starostlivosti v kardiovaskulárnej chirurgii a v základoch kardiopulmonálnej resuscitácie.

OAIM pôsobí ako školiace pracovisko pre študentov SZU v odbore Ošetrovateľstvo, vykonáva postgraduálne vzdelávanie študentov v rámci špecializačného štúdia v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína a Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok