Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie centrálnej sterilizácie

PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MBA primárka Oddelenia centrálnej sterilizácie
Mgr. Marian Petríček, vedúca sestra Oddelenia centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) má na starosti prípravu sterilných zdravotníckych pomôcok, dezinfikovanie zdravotníckych pomôcok opakovane používaných v liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetky zložky nemocnice, tak aby ich ďalšie použitie neohrozilo priamo alebo nepriamo klinický stav a bezpečnosť pacienta a zdravie užívateľa.

Ošetrovateľský postup prípravy sterilnej zdravotníckej pomôcky je realizovaný v overenom a pravidelne kontrolovanom systéme kvality zabezpečený tak, aby sa nevynechal žiadny stupeň prípravy v určitom poradí, a aby sa neurobil žiadny nepredpokladaný alebo nežiadúci zásah do procesu.

OCS je členené na Úsek sterilizácie a Úsek kontroly. Pripravuje príručku kvality súčasťou ktorej, sú lokálne ošetrovateľské štandardy pre jednotlivé druhy zdravotníckych pomôcok, štandardy kontroly jednotlivých krokov ošetrovateľského postupu (koncentrácie a účinnosti dezinfekčných prostriedkov, kontrola funkčnosti zdravotníckych pomôcok, kontrola kvality vody na oplach, monitorovanie fyzikálnymi, chemickými a biologickými indikátormi procesu sterilizácie a kontrola účinku procesu sterilizácie).
Je jediným pracoviskom poskytujúcim všetky výkony sterilizácie definovaných v zozname zdravotných výkonov v liečebnom poriadku.
Poskytuje poradenstvo v oblasti dezinfekcie a sterilizácie, manipulácii so zdravotníckou pomôckou a hygienicko-epidemiologických režimoch.
Manažment oddelenia centrálnej sterilizácie sa podieľa na organizácii odborných seminárov, na vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov formou prednášok na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

Oddelenie spolupracuje s EFHSS.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok