Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie intervenčnej kardiológie

Viliam Fridrich

MUDr. Viliam Fridrich, PhD., primár Oddelenia intervenčnej kardiológie
Mgr. Barczi Sabolcs, vedúca sestra Oddelenia intervenčnej kardiológie

V súčasnosti  vykonáva široké spektrum perkutánnych diagnostických a terapeutických katetrizácií srdca, koronárnych artérií a veľkých ciev (od pravostrannej katetrizácie, cez ľavostrannú katetrizáciu až po terapeutické výkony na koronárnych artériách, chlopniach a vrodených srdcových chorobách). Prednosťou oddelenia je komplexnosť diagnostických a terapeutických modalít.

Nosné programy intervenčnej kardiológie, ktoré sa vykonávajú na Oddelení intervenčnej kardiológie.

Program diagnostického a terapeutického invazívneho manažmentu koronárnej artériovej choroby

 • Program diagnostickej koronarografie
  • Vykonávame koronarografické vyšetrenia u pacientov  s ischemickou chorobou srdca, ako aj v rámci prípravy pacienta pred plánovanou operáciou v mimotelovom obehu. Okrem zobrazenia koronárnej anatómie pomocou rtg. kontrastnej látky, dopĺňame podľa potreby  aj vyšetrenie pomocou optickej koherenčnej tomografie (OCT), intravaskulárneho ultrazvuku (IVUS) a funkčné vyšetrenie závažnosti stenózy  pomocou frakčnej prietokovej rezervy (FFR) alebo okamžitého bez vlnového pomeru (iFR).
 • Program perkutánnej koronárnej intervencie
  • Perkutánne koronárne intervencie (PKI) u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami   vrátane primárnej perkutánnej koronárnej intervencie pri STEMI , ako aj  indikovaných pacientov  so stabilnými fomami ischemickej choroby srdca  .  Okrem štandardnej PKI vykonávame aj PKI hlavného kmeňa ľavej koronárnej artérie a rekanalizácie chronických uzáverov koronárnych artérií antegrádnou a retrográdnou technikou.

Program diagnostickej katetrizácie a transkatétrovej liečby štrukturálnych chýb srdca

 • a) Transkatétrová liečba pacientov s aortálnou stenózou
  • Prvá transkatétrová  aortálna bioprotéza  na Slovensku bola implantovaná v NÚSCH, a.s., v roku 2009.   V roku 2017  sa realizovalo 70 TAVI. Vzhľadom na epidemiológiu aortálnej stenózy a rozširovanie indikácie očakávame v blízkej budúcnosti významný nárost počtu týchto výkonov.  
 • b) Transkatétrová liečba pacientov s mitrálnou regurgitáciou pomocou aproximácie cípov mitrálnej chlopne (Mitraclip) vykonávame od  roku 2017. Počet pacientov má  rastúcu tendenciu.
 • c) Transkatétrová liečba pacientov s mitrálnou stenózou. PTMV vykonávame od roku 1991 a doteraz sme touto technikou liečili viac ako 1000 pacientov.
 • d) Transkatétrová liečba skratových chýb srdca.
  • Ročne implantujeme 40-50 oklúzorov u pacientov s diagnózou defektu predsieňového septa (DPS) alebo patentného foramen ovale u pacientov s paradoxnou embolizáciou.
 • f) Transkatétrová liečba pacientov s hypertrofickou kardiomyopatiou s obštrukciou výtokového traktu. Alkoholovou abláciou septa vykonávame od roku 2002.
 • g) Diagnostická katetrizácia u pacientov s chlopňovými a vrodenými chybami srdca, vrátane hemodynamického vyšetrenia.

Program endomyokardiálných biopsií

V spolupráci s OZaT realizujeme program endomyokardiálných biopsií u pacientov po ortoptickej transplantácii srdca, u pacientov so zápalovým ochorením myokardu alebo s poruchami metabolizmu.

Ostatné informácie

Neoddeliteľnou súčasťou je aj publikačná a vedecká aktivita. Práce sú publikované v našich, ako aj zahraničných odborných časopisoch.

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok