Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Oddelenie laboratórnej medicíny

Katarína Daňová

MUDr. Katarína Daňová, PhD., primárka Oddelenia laboratórnej medicíny
Mgr. Lucia Rajničová, vedúca laborantka Pracoviska klinickej biochémie
RNDr. Ildikó Holická, vedúca laborantka Pracoviska hematológie a transfuziológie

Pracovisko klinickej biochémie

Pracovisko klinickej biochémie (PKB) pozostáva z centrálneho laboratória  a detašovaného laboratória na operačných sálach.

PKB plní úlohy, ktoré vyplývajú z platnej koncepcie odboru:

 • metódami chemickej a fyzikálnej analýzy sa podieľa na určovaní správnej klinickej diagnózy,   dynamickom   sledovaní  priebehu  choroby  a  úspešnosti  jej liečby
 • prispieva    k   určovaniu    prognózy, odhadu rizikového stavu vyšetrovaných pacientov a ku   preventívnemu    vyhľadávaniu osôb s rizikom  kardiovaskulárnych   ochorení
 • poskytuje konzultácie a konziliárne služby ambulanciám, klinikám a oddeleniam NÚSCH, a.s. a iným zdravotníckym zariadeniam, najmä  pri interpretácii  laboratórnych výsledkov, pri navrhovaní indikácií biochemických vyšetrení,  pri príprave  pacienta  pred odbermi a pri  usmerňovaní správneho  spôsobu  odberu  biologického  materiálu  (predanalytická fáza)
 • PKB  je   zapojené  do  výskumných  úloh   a  štúdií  ústavu, poskytuje špeciálne vyšetrenia pre iné zdravotnícke zariadenia v Bratislave
 • pre  všetkých  pacientov  po transplantácii srdca  stanovuje hladiny imunosupresív v rámci celého Slovenska

Pracovisko hematológie a transfuziológie

Pracovisko hematológie a transfuziológie (PHT) sa člení na laboratórnu časť a krvnú banku.

PHT zabezpečuje úlohy vyplývajúce z platnej koncepcie odboru:

 • vykonáva numericko-cytologické, morfologické, hemostazeologické a imunohematologické vyšetrenia
 • poskytuje konziliárne služby ambulanciám, klinikám a oddeleniam NÚSCH, a.s., najmä  pri indikácii laboratórnych hematologických vyšetrení, interpretácii výsledkov špeciálnych laboratórnych vyšetrení, diagnostike a liečbe primárnych a sekundárnych ochorení krvi so zameraním na poruchy hemostázy (krvácavé a trombofilné stavy) a príprave pacientov pred kardiovaskulárnymi výkonmi
 • lekári PHT v rámci hematologickej ambulancie zabezpečujú diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov NÚSCH, a.s., s ochoreniami krvi so zameraním na poruchy hemostázy a monitoring antikoagulačnej liečby, vrátane selfmonitoringu PT-INR pri liečbe warfarínom
 • krvná banka PHT zodpovedá za nákup, prípravu a skladovanie transfúznych liekov určených pre pacientov NÚSCH, a.s. a vykonáva kontrolu dodržiavania zásad účelnej hemoterapie na jednotlivých oddeleniach a klinikách NÚSCH, a.s.
 • PHT je   zapojené  do  výskumných  úloh   a  štúdií  ústavu, poskytuje špeciálne vyšetrenia pre iné zdravotnícke zariadenia v Bratislave
 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok