Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie laboratórnej medicíny

Katarína Daňová

MUDr. Katarína Daňová, PhD., primárka Oddelenia laboratórnej medicíny
Mgr. Lucia Rajničová, vedúca laborantka Pracoviska klinickej biochémie
RNDr. Ildikó Holická, vedúca laborantka Pracoviska hematológie a transfuziológie

Pracovisko klinickej biochémie

Pracovisko klinickej biochémie (PKB) pozostáva z centrálneho laboratória  a detašovaného laboratória na operačných sálach.

PKB plní úlohy, ktoré vyplývajú z platnej koncepcie odboru:

 • metódami chemickej a fyzikálnej analýzy sa podieľa na určovaní správnej klinickej diagnózy,   dynamickom   sledovaní  priebehu  choroby  a  úspešnosti  jej liečby
 • prispieva    k   určovaniu    prognózy, odhadu rizikového stavu vyšetrovaných pacientov a ku   preventívnemu    vyhľadávaniu osôb s rizikom  kardiovaskulárnych   ochorení
 • poskytuje konzultácie a konziliárne služby ambulanciám, klinikám a oddeleniam NÚSCH, a.s. a iným zdravotníckym zariadeniam, najmä  pri interpretácii  laboratórnych výsledkov, pri navrhovaní indikácií biochemických vyšetrení,  pri príprave  pacienta  pred odbermi a pri  usmerňovaní správneho  spôsobu  odberu  biologického  materiálu  (predanalytická fáza)
 • PKB  je   zapojené  do  výskumných  úloh   a  štúdií  ústavu, poskytuje špeciálne vyšetrenia pre iné zdravotnícke zariadenia v Bratislave
 • pre  všetkých  pacientov  po transplantácii srdca  stanovuje hladiny imunosupresív v rámci celého Slovenska

Pracovisko hematológie a transfuziológie

Pracovisko hematológie a transfuziológie (PHT) sa člení na laboratórnu časť a krvnú banku.

PHT zabezpečuje úlohy vyplývajúce z platnej koncepcie odboru:

 • vykonáva numericko-cytologické, morfologické, hemostazeologické a imunohematologické vyšetrenia
 • poskytuje konziliárne služby ambulanciám, klinikám a oddeleniam NÚSCH, a.s., najmä  pri indikácii laboratórnych hematologických vyšetrení, interpretácii výsledkov špeciálnych laboratórnych vyšetrení, diagnostike a liečbe primárnych a sekundárnych ochorení krvi so zameraním na poruchy hemostázy (krvácavé a trombofilné stavy) a príprave pacientov pred kardiovaskulárnymi výkonmi
 • lekári PHT v rámci hematologickej ambulancie zabezpečujú diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov NÚSCH, a.s., s ochoreniami krvi so zameraním na poruchy hemostázy a monitoring antikoagulačnej liečby, vrátane selfmonitoringu PT-INR pri liečbe warfarínom
 • krvná banka PHT zodpovedá za nákup, prípravu a skladovanie transfúznych liekov určených pre pacientov NÚSCH, a.s. a vykonáva kontrolu dodržiavania zásad účelnej hemoterapie na jednotlivých oddeleniach a klinikách NÚSCH, a.s.
 • PHT je   zapojené  do  výskumných  úloh   a  štúdií  ústavu, poskytuje špeciálne vyšetrenia pre iné zdravotnícke zariadenia v Bratislave
 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok