Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie neinvazívnej kardiológie

Ján Postulka

MUDr. Ján Postulka, primár Oddelenia neinvazívnej kardiológie
Mgr. Martina Lesná, vedúca sestra Oddelenia neinvazívnej kardiológie

Oddelenie neinvazívnej kardiológie (ONK) slúži na komplexné neinvazívne vyšetrenie srdca a cievneho systému. Hospitalizovaným a ambulantným pacientom poskytuje nasledovné diagnostické možnosti:

Echokardiografia - Ide v súčasnosti o najžiadanejšie vyšetrenie a dá sa povedať i najdôležitejšie neinvazívne kardiologické vyšetrenie, ktoré formou superkonziliárnych vyšetrení zabezpečuje prakticky pre celé Slovensko. Okrem transtorakálneho vyšetrenia robí i transezofageálne (pažerákové) echo a dobutamínové záťažové echo.

Paletu vyšetrení rozšírila kontrastná echokardiografia myokardu, tkanivový doppler a trojdimenzionálna transtorakálna i tansezofageálna echokardiografia. Pracovisko zabezpečuje i perioperačné vyšetrenia na kardiochirurgických operačných sálach a periprocedurálne transezofageálne vyšetrenia pri intervenčných výkonoch, ako sú napríklad uzáver defektu predsieňového septa, transkatétrová implantácia aortovej chlopne či uzáver uška ľavej predsiene.

Sonografia ciev je druhým najfrekventovanejším vyšetrením - ročne pracovisko vykoná viac ako 8000 vyšetrení brušnej aorty a periférneho arteriálneho i venózneho systému.

Ergometria - záťažové vyšetrenie zamerané na detekciu ischemickej choroby srdca a posúdenie výkonnosti. Toto vyšetrenie sa robí na dvoch bicyklových ergometroch alebo na bežiacom páse.

EKG holter - 24 hodinové monitorovanie EKG sa robí u viac ako 2000 pacientov ročne, z čoho asi polovica je ambulantných.

Tlakový holter - 24 hodinové monitorovanie tlaku krvi sa robí najmä u ambulantných pacientov na posúdenie efektívnosti antihypertenznej liečby.

Spirometria - komplexné vyšetrenie respiračných funkcií indikované najmä u hospitalizovaných pacientov pred operáciami srdca alebo pred veľkými cievnymi operáciami. Od januára 2000 ONK rozšírilo diagnostické možnosti i o spiroergometriu, používanú najmä na stratifikáciu pacientov v transplantačnom programe.

Head-up tilt test - vykonávaný na naklonenej rovine, vhodný najmä na bližšiu špecifikáciu synkopálnych stavov. V porovnaní s ostatnými vyšetreniami menej frekventný diagnostický postup.

Špeciálne EKG - vektokardiografia, EKG mapovanie, neskoré komorové potenciály - vykonáva sa u vytipovaných pacientov s nejasným EKG obrazom, ale i na stratifikáciu pacientov s ischemickou chorobou srdca.

Echokardiografické vyšetrenia  zabezpečujeme v akútnych  prípadoch / disekcia  aorty, tamponáda srdca a pod. / 24 hodín denne formou echokardiografických príslužieb.  Elektívne vyšetrenia sa snažíme  urobiť do týždňa, najmä  u pacientov hospitalizovaných  v iných zdravotníckych zariadeniach,  keď je vyšetrenie dôležité  pre  ďalší  manažment pacienta,  termíny  sú 24-48 hodín.

Ergometrické vyšetrenia sme schopní poskytnúť  v horizonte  týždňa aj u elektívnych pacientov.
Pri ostatných vyšetreniach   (USG  cievneho  systému,  EKG  Holter  a pod.)  termín závisí  od akútnosti  vyšetrenia, po dohovore  s odosielajúcim  lekárom.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok