Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca

Eva Gonsalvesová

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca
Mgr. Katarína Jakubcová, vedúca sestra Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca (OZaT) plní tieto základné  úlohy:

 • Komplexná starostlivosť o pacientov s pokročilým srdcovým zlyhávaním.   
 • Výber a starostlivosť o kandidátov transplantácie srdca a manažment pacientov na čakacej listine 
 • Koordinácia transplantácie srdca.
 • Dlhodobá kontinuálna multidisciplinárna starostlivosť o pacientov po transplantácii srdca.
 • Selekcia, indikácia a dlhodobá starostlivosť o chorých s mechanickou podporou obehu vrátane umelého srdca.
 • Diagnostická a liečebná starostlivosť o pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou. (Od roku 2011 je súčasťou  OZaT  Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu.) 

Výnimočné postavenie OZaT v rámci NÚSCH je v tom, že je jediným takto špecializovaným pracoviskom  v SR, ktoré garantuje program transplantácie srdca a rieši  aj vybrané úlohy spojené s rozvíjajúcim sa programom mechanickej  náhrady srdca.  

OZaT tiež rozvíja  program   diagnostiky a liečby   myokarditíd,  familiárnych a vzácnych kardiomyopatií.

Na riešení týchto otázok spolupracuje s viacerými   pracoviskami doma aj v zahraničí. V  posledných rokoch sa venuje aj prespektívnym metódam v oblasti elektroimpulzoterapie, ako sú stimulácia baroreflexu a  modulácia srdcovej kontraktility (CCM).

Oddelenie má 17 lôžok, všetky monitorované, laboratórium na vykonávanie pravostranných katetrizácií a testovanie centrálnej hemodynamiky, echokardiografické laboratórium a ambulanciu.

Oddelenie sa dlhodobo podieľa na postgraduálnej výučbe formou krátkodobých kreditovaných pobytov a kurzov. Od októbra 2018 sa stalo súčasťou Kardiologickej kliniky LF UK a NÚSCH, a.s.

Súčasťou tejto vysokošpecializovanej práce je bohatá publikačná činnosť doma aj v zahraničí.
Taktiež sa podieľame na vzdelávaní praktických sestier (SZŠ Strečnianska, Bratislava) a sme pracoviskom pre klinickú prax študentov SZÚ v rámci študijného programu ošetrovateľstvo.

Odkazy

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok