Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Čo musíte vedieť, keď k nám prídete

Ambulantné oddelenie (AO)

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie (FRO)

Oddelenie všeobecnej kardiológie (OVK)

Ambulantné oddelenie (AO)

 1. Pred nástupom na elektívnu, diagnostickú hospitalizáciu je potrebné, aby si pacient priniesol:
 2. Kompletnú zdravotnú dokumentáciu.
 3. Aktuálny RTG snímok hrudníka.
 4. Laboratórne výsledky: krvný obraz, výsledky hemokoagulačného vyšetrenia, základný biochemický skríning – maximálne 1 mesiac staré.
 5. Vyšetrenia infekčnej serológie (HBsAg, BWR, antiHIV), vyšetrenie krvnej skupiny.
 6. V prípade, ak ide o pacienta s chlopňovou chybou – nutné je vylúčiť prítomnosť fokálnej infekcie, vrátane výsledkov kultivačných vyšetrení – TT, TN a moču.
 7. U pacienta s chronickou antikoagulačnou liečbou (warfarín, orfarín, lawarín) – je potrebné túto terapiu prerušiť a nahradiť ju nízkomolekulárnym heparinom pod vedením kardiológa/internistu.

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie (FRO)

 1. Uvedené informácie sú pre pacientov v rámci predoperačnej prípravy a pooperačnej komplexnej liečby na OAIM, OZaT, OCCH, OSCH:
 2. Prvý až druhý deň pred samotnou operáciou srdca je pacient informovaný o možnosti liečebnej rehabilitácie, ktorú absolvuje od 1. pooperačného dňa. Pacient má otestovanú pohyblivosť hrudníka, dychové exkurzie a s pomocou fyzioterapeuta sa naučí základné cviky statickej dychovej gymnastiky, prvky cievnej gymnastiky.
 3. Prvý pooperačný deň pri stabilizovanom klinickom stave sa pacient pod vedením fyzioterapeuta naučí nenáročné, nezaťažujúce cviky z respiračnej fyzioterapie (RFT) a cievnej gymnastiky, ďalšie dni pod vedením fyzioterapeuta je mobilizovaný z lôžka do sedu a stoja, chôdze. Pacient rehabilituje počas celého nasledujúceho obdobia do ukončenia hospitalizácie, minimálne však do otestovania schopnosti chôdze po schodoch.
 4. Prvý pooperačný deň po operácii periférnych ciev pacient pod vedením fyzioterapeuta precvičuje nenáročné cviky z RFT, cievne gymnastiky, mobilizáciu z lôžka podľa zásad školy chrbta, so šetrením operačnej rany.
 5. OZaT - pacienti majú individuálne vypracovaný krátkodobý plán liečebnej rehabilitácie, pred ukončením sú inštruovaní o vhodných pohybových aktivitách.
 6. Pacienti na OAK, OAKS - majú individuálne vypracovaný krátkodobý plán liečebnej rehabilitácie.

Oddelenie všeobecnej kardiológie (OVK)

Hospitalizácii na Oddelení všeobecnej kardiológie (OVK) predchádza vyšetrenie na Ambulantnom oddelení (AO), kam je pacient pozvaný na základe písomnej žiadosti odoslanej obvodným kardiológom.

Pri ambulantnom vyšetrení sa zváži, či je nutná hospitalizácia a dohodne sa jej termín.

Pacient je poučený o tom, že si má so sebou priniesť okrem osobných dokladov (občiansky preukaz, resp. pas, zdravotný preukaz poistenca), dokumentáciu, alebo výpis z dokumentácie  od obvodného kardiológa aj praktického lekára.

Veľmi dôležitým je údaj o alergii, zvlášť alergia po podaní jódovej kontrastnej látky.

Pri plánovanej operácii chlopne je nutné vyšetrenie fokusov infekcie (vyšetrenie u zubného lekára vrátane panoramatického RTG, vyšetrenie ušno-nosno-krčným lekárom s výsledkami výterov z nosa a hrdla) a ďalšie vyšetrenia podľa doporučenia nášho ambulantného lekára (napr. pri ochorení žalúdka gastroskopia).

Ak pacient podstúpil kardiologické zobrazovacie vyšetrenie na inom pracovisku, je dobré priniesť CD-záznam (napr. koronarografie, CT vyšetrenia, magnetickej rezonancie, alebo transezofageálneho echokardiografického vyšetrenia).

Je vhodné priniesť si so sebou špeciálne lieky od iných špecialistov.

V prípade, že pacient užíva antikoagulačnú liečbu (Warfarin, Orfarin alebo Lawarin), je potrebné ho 3 až 4 dni pred hospitalizáciou vynechať a podľa zváženia obvodného lekára nahradiť podkožnými injekciami nízkomolekulového heparinu v dávke prispôsobenej k základnému ochoreniu, hmotnosti a obličkovým funkciám pacienta.

Podmienkou invazívneho vyšetrenia je hodnota INR menej ako 1,3.

Počas hospitalizácie pacient podstúpi rôzne vyšetrenia podľa základnej diagnózy.

Ultrazvuk krčných tepien - ide o neinvazívne vyšetrenie bez známeho rizika a kontraindikácií.  Zisťuje sa ním, či nie sú zúžené krčné tepny zásobujúce mozog.

Ultrazvuk srdca (echokardiografické vyšetrenie) cez hrudník je podobne neinvazívne vyšetrenie prakticky bez kontraindikácií. Zisťuje sa ním štruktúra, rozmery a funkcia srdcových dutín a chlopní. Pre lepšie zobrazenie je niekedy nutné vykonať ultrazvuk srdca sondou zavedenou cez pažerák (transezofageálne echo). Ide o endoskopické vyšetrenie, ktoré prináša zriedkavé, ale reálne riziko poškodenia hrtanu a pažeráka (1 z 10000 vyšetrení). Preto je nutné pred tým vyšetriť pažerák (ezofagografia - RTG pažeráka s kontrastnou látkou, alebo gastroskopia- priame vyšetrenie sondou s kamerou).

Nesmie sa vykonať v prípade zúženia, kŕčov, poškodenej steny, prederavenia, alebo vydutiny (divertikla) pažeráka a pri pochybnostiach o stabilite krčnej chrbtice. Relatívnymi kontraindikáciami sú veľká bránicová prietrž,  ochorenie 1. a 2. krčného stavca, závažná artritída krčnej chrbtice, stav po silnom ožarovaní strednej časti hrudníka, ak nie je známa anatómia pažeráka, krvácanie z hornej časti tráviaceho traktu, problémy s prehĺtaním a bolesti pri prehĺtaní. Pred vyšetrením pacient nemá 6 hodín jesť ani piť, čistú vodu môže piť najneskôr 2 hodiny pred vyšetrením. Echo cez pažerák sa na pracovisku vykonáva po lokálnom znecitlivení hrdla sprejom. Vyšetrenie trvá približne 20 minút. Po vyšetrení pacient nesmie 1 hodinu jesť ani piť. Ak mu boli podávané látky na upokojenie a relaxáciu, nesmie 12 hodín po vyšetrení šoférovať. Pacient môže niekoľko dní pociťovať škriabanie v krku alebo slabú bolesť pri prehĺtavaní.

V niektorých prípadoch je potrebná dobutamínová echokardiografia - ultrazvuk srdca cez hrudník, pri ktorom sa imituje fyzická záťaž podávaním látky dobutamínu do žily. Sleduje sa tým funkcia srdcového svalu, alebo chlopne pri záťaži.

Podmienky : pacient nemá 4 hodiny pred vyšetrením jesť ani piť nič okrem vody, 24 hodín pred vyšetrením nemá konzumovať potraviny s obsahom kofeínu. Toto vyšetrenie sa nesmie okrem iného vykonať gravídnym alebo dojčiacim pacientkám. Vyšetrenie trvá približne 30 minút. Medzi komplikácie a nežiadúce reakcie patria bolesti na hrudníku, vysoký tlak krvi, nepravidelná srdcová činnosť, závraty, pocit na zvracanie a extrémna únava a zriedkavo infarkt myokardu.

Vo vybraných prípadoch, ak nebolo vykonané obvodným kardiológom, môže byť potrebné záťažové EKG vyšetrenie - tzv. ergometria na bicykli alebo na bežiacom páse, ak je pacient schopný tejto aktivity. Vhodné je športové oblečenie a obuv. Počas vyšetrenia sa sleduje EKG a TK krvi pacienta počas fyzickej záťaži a tesne po nej. Vyšetrenie trvá približne 30 minút. Pri dodržaní indikácií a kontraindikácií ide o bezpečné vyšetrenie so zriedkavými komplikáciami (infarkt myokardu v 3,6, závažné arytmie v 4,8 a smrť v 0,5 prípadoch na 10000 vyšetrení).

K ďalším vyšetreniam patrí koronarografia. Ide o invazívne vyšetrenie, keď v lokálnom znecitlivení injekciou v oblasti slabiny (alebo zápästia) intervenčný kardiológ malým rezom zavedie tenkú sondu (katéter) cez tepnu na končatine až do  srdcovej tepny a vstrekne do nej jódovú kontrastnú látku. Následne urobí niekoľko RTG snímkov v rôznych projekciách. Na základe toho je schopný posúdiť zúženia alebo uzávery tepien zásobujúcich srdcový sval. Podobnou metódou sa dajú zobraziť srdcové dutiny, aorta, je možné zistiť nedovieravosť chlopní a tlakové pomery v srdci, či v pľúcach. Všeobecne sa výkon  nazýva  katetrizácia srdca.

Ďalší postup závisí od nálezu a po rozhovore s pacientom a s ošetrujúcim lekárom, môže intervenčný kardiológ pristúpiť k zákroku na zúženej alebo uzavretej tepne - tzv. angioplastike. Podobným spôsobom ako pri vyšetrení, zavedie do srdcovej tepny balón a jeho nafúknutím roztiahne zúžené miesto. Väčšinou toto miesto ošetrí zvnútra  ďalším balónom, na ktorom je tzv. stent - valček z „kovového pletiva“, ktorý natrvalo zostane v tepne. Pokým sa toto miesto nezahojí, je nutné užívať dvojkombináciu liekov proti zrážaniu krvných doštičiek niekoľko mesiacov (3 až 12 mesiacov), podľa typu použitého stentu. Miesto vpichu v stehnovej tepne sa ošetrí uzatváracím systémom podobným cievnej svorke, alebo zátke a pacient môže po cca 4 hodinách vstať. Kvôli dobrému zhojeniu miesta vpichu je nutné  fyzické šetrenie 1 týždeň. Následne môže pacient začať pohybovú aktivitu podľa doporučenia ošetrujúceho kardiológa. Najčastejšou komplikáciou po katetrizácii je krvácanie v mieste vpichu a následný vznik vydutiny stehnovej tepny, takzvanej pseudoaneuryzmy. Prejaví sa bolestivou pulzujúcou „hrčkou“ a šelestom v oblasti vpichu. Dokážeme ju rozpoznať ultrazvukovým vyšetrením. Vo väčšine prípadov sa zahojí sama po stlačení miesta kompresívnym obväzom a minimálne 12 hodín pokojom na lôžku, alebo je možné ju uzatvoriť biologickým „lepidlom“. V závažnejšom prípade je nutná chirurgická operácia. Ďalšie komplikácie ako krvácanie do brušnej dutiny, cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, alebo prederavenie srdcovej tepny, sa vyskytujú vzácne (1 z 500 až 1000 vyšetrení).

Môže sa objaviť alergická reakcia na kontrastnú látku. V prípade akejkoľvek alergie a obzvlášť už zistenej alergie na jódovú kontrastnú látku, dostane pacient antialergickú prípravu. Kontrastná látka môže zhoršiť obličkové funkcie, preto je u diabetikov a u pacientov s ochorením obličiek nutný zvýšený príjem tekutín.

Informácie o ďalších katetrizačných výkonoch (uzáver defektu predsieňového septa, perkutánne valvuloplastiky, perkutánne implantácie aortálnej chlopne, uzáver uška ľavej predsiene,...) nájdete v iných častiach stránky.

Po realizácii všetkých vyšetrení sa rozhoduje o liečebnom postupe. Ak je nutná chirurgická liečba, rozhodne sa o nej na spoločnom seminári v prítomnosti kardiochirurga, ošetrujúceho kardiológa, primára Oddelenia všeobecnej kardiológie a primára Oddelenia srdcovej chirurgie. Podľa závažnosti ochorenia sa operácia realizuje hneď, alebo pacient je s časovým odstupom pozvaný na operáciu.

Priemerná dĺžka nekomplikovanej hospitalizácie na našom oddelení trvá 3 až 4 dni. Pri prepustení pacienta poučí ošetrujúci kardiológ o potrebe zmeny životného štýlu, redukcii hmotnosti, zmeny stravovacích návykov, pohybovom režime, prípadne o nutnosti prestať fajčiť, o potrebe ďalších vyšetrení a o medikamentóznej liečbe. Pacient má do 3 dní navštíviť praktického lekára a do 7 dní obvodného kardiológa a odovzdať im prepúšťacie správy. Ďalší liečebný postup riadi obvodný kardiológ.

Ak je nutná kontrola u nás, dohodneme ju pri prepustení, prípadne ju dohodne obvodný kardiológ telefonicky (tel. čísla sú k dispozícii na našej webstránke).

 

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok