Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Spolupráca

NÚSCH, a.s., je výučbovým pracoviskom. Od vzniku ústavu (ÚKVCH v r. 1979) predstavuje dnešný NÚSCH, a.s., základňu postgraduálnej edukácie lekárov a sestier v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZÚ). Odrazom dominantného postavenia ústavu v kardiovaskulárnej medicíne v rámci SR je skutočnosť, že v NÚSCH, a.s., majú sídlo štyri pedagogické útvary SZÚ, ktoré súčasne zabezpečujú špecializačné štúdium lekárov a sestier v príslušných odboroch. Sú to tieto pedagogické útvary:

  1. Katedra kardiológie a angiológie (so subkatedrou angiológie) – vedúci prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.
  2. Katedra kardiochirurgie – vedúci prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
  3. Katedra cievnej chirurgie – vedúci prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.

Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie SLS

Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie združuje cievnych chirurgov, angiológov, vaskulárnych rádiológov a lekárov iných odborov, ktorí majú vzťah k problematike cievnych ochorení v rámci SR. Vzhľadom na to, že prezidentom tejto spoločnosti je v súčasnosti prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD. a aj ďalší 2 členovia výboru sú pracovníkmi Kliniky cievnej chirurgie, súčasným sídlom spoločnosti je NÚSCH, a.s.

Slovenská kardiologická spoločnosť

Slovenská kardiologická spoločnosť je dobrovoľné, mimovládne, nezávislé občianske združenie. Je to odborno-vedecká organizácia, ktorej hlavným poslaním je rozvoj odbornej úrovne kardiológie. Združuje osoby, ktoré sa podieľajú na prevencii, diagnostike, liečbe a výskume kardiovaskulárnych chorôb. Sídlom spoločnosti je NÚSCH, a.s.

Kardioklub

Kardioklub - združenie občanov s kardiovaskulárnymi ochoreniami z regiónu Bratislava, ktorí majú záujem po odchode zo zdravotníckeho zariadenia pravidelne sa stretávať so spolupacientmi, lekármi a ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a pokračovať v edukácii o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych chorôb, pravidelne sa venovať pohybovej aktivite, rehabilitačným a kondičným cvičeniam, ale aj kultúre a cestovaniu.

Vedenie Kardioklubu:
Ing. Marcela GATCIOVÁ, predsedníčka
Ing. Emanuel ŠTIBRANÝ, tajomník

Spolupráca v rámci SR

Spolupráca v zahraničí

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok