Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Úsek hygieny

Daniela Križanová

MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH - ústavný hygienik, epidemiológ
Mgr. Judita Gabiková - verejný zdravotník

Úsek hygieny vykonáva dohľad nad dodržiavaním protiepidemických opatrení na zabránenie vzniku a šíreniu nozokomiálnych nákaz. Pripravuje  odborné a metodické usmernenia pre oddelenia v problematike prevencie ochorení súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vypracováva ošetrovateľské štandardy týkajúce sa dekontaminácie mikrobiálnej záťaže prostredia.

Spolupracuje pri vypracovávaní  a posudzuje prevádzkové poriadky oddelení v oblasti hygienicko- epidemiologického režimu. Odoberá vzorky z prostredia a rúk zamestnancov a vykonáva objektívne hodnotenie výsledkov.

Vykonáva vstupné školenie zamestnancov v postupoch týkajúcich sa ochrany pacientov pred vznikom nozokomialných nákaz. Spolupracuje pri posudzovaní a realizácii priestorovo-dispozičného a materiálno-technického vybavenia pracovísk z hľadiska požiadaviek hygienicko-epidemiologického režimu.

Nariaďuje represívne opatrenia pri vzniku závažných nozokomialných nákaz a kontroluje ich dodržiavanie. Spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva SR počas epidemiologických šetrení príčin vzniku nozokomiálnych nákaz u pacientov a kontaktov.

Vykonáva surveillance nozokomiálnych nákaz. 

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok