Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 (2) 59 320 111

Vedecká rada

Vedecká rada Národného ústavu srdcových s cievnych chorôb v Bratislave (VR NÚSCH, a.s.) je poradný orgán generálneho riaditeľa NÚSCH, a.s., ktorý sa zaoberá riešením zásadných problémov vedecko-výskumnej, edukačnej a pedagogickej činnosti NÚSCH, a.s.

Činnosť VR NÚSCH, a.s., sa zameriava predovšetkým na:

 1. zabezpečovanie orientácie vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti na riešenie aktuálnych problémov kardiológie, kardiochirurgie, cievnej chirurgie a angiológie, ako aj zásadných otázok národného kardiovaskulárneho programu z pozície NÚSCH, a.s. ako metodického centra v tejto oblasti medicíny
 2. stanoviská k zavádzaniu alebo skúšaniu nových diagnostických a liečebných postupov, a to:
  - formou evidencie (informácie) pre metódy, ktoré sú prijaté v „Odporúčaniami" relevantných domácich alebo medzinárodných odborných spoločností. Má byť zadokumentované dodržiavanie „Odporúčaniami" definovaných podmienok, ak sú tieto uvádzané
  - formou súhlasu v prípade metód, ktoré sú považované za experimentálne alebo nedostatočne overené
 3. sprostredkovanie informácií o možnostiach podávania aplikácií na granty a pomoc pri ich zostavovaní
 4. podporu systematického zvyšovania odborného rastu pracovníkov NÚSCH, a.s., organizovaním pravidelných odborných seminárov, zameraných na prezentovanie výsledkov odbornej a vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých zložiek NÚSCH, a.s., ako aj na informovanie pracovníkov o najnovších poznatkoch najmä kardiovaskulárnej medicíny formou edukačných prednášok. Tieto aktivity uskutočňovať formou spolupráce s ďalšími príbuznými inštitúciami – inými slovenskými kardiocentrami, ústavmi a klinikami Lekárskych fakúlt, Slovenskej zdravotníckej univerzity a Slovenskej akadémie vied. Semináre sú hodnotené SACME a majú prideľované kredity CME
 5. podporu zahraničných stykov, ako aj aktívnej účasti pracovníkov na významných domácich a zahraničných odborných fórach, súvisiacich s problematikou kardiovaskulárnych chorôb
 6. vytváranie podmienok pre vnútorné oponentúry dizertačných doktorandských a habilitačných prác pracovníkov NÚSCH a.s., ako aj vedecko-výskumných úloh, ktorých hlavným riešiteľským pracoviskom je NÚSCH a.s. a podporovať aktívnu účasť ich autorov na odborných podujatiach
 7. zabezpečovanie kontinuity a doplňovania knižných a časopiseckých fondov, Lekárska knižnica NÚSCH, a.s., zabezpečuje vydávanie zborníka Bibliografia NÚSCH, a.s., ktorý v dvojročných intervaloch prináša zoznam publikovaných prác, prednášok a ich abstraktov, ktorých autormi, resp. spoluautormi sú pracovníci NÚSCH, a.s.
 8. spoluprácu s etickou komisiou a generálnym riaditeľom NÚSCH, a.s., pri posudzovaní a schvaľovaní biomedicínskeho výskumu a neintervenčných klinických štúdií
 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
 • ISO 37001
 • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok