Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

Profil verejného obstarávateľa

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., v Bratislave je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác
a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňujeme v profile zriadenom na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie informácie a dokumenty z
procesu verejného obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa druh postupu vo verejnom obstarávaní:

 1. Verejná súťaž
 2. Užšia súťaž
 3. Priame rokovacie konanie

Podľa limitu postupu:

 1. Nadlimitná zákazka
 2. Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska
 3. Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
 4. Zákazka s nízkou hodnotou


Kontakt

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

Elena Lukáčová
Telefón: 02/32 32 18 29
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk


Adresa stránky profilu verejného obstarávateľa

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390

 • ISO 9001
 • ISO 140001
 • HACCP
 • ISO 45001
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok