Klinika cievnej chirurgie

MUDr. Ján Tomka, CSc.MUDr. Tomáš DulkaBarbara KovarikováBc. Monika Zibrínová

MUDr. Ján Tomka, CSc., prednosta Kliniky cievnej chirurgie a primár Oddelenia cievnej chirurgie
MUDr. Tomáš Dulka, vedúci lekár Oddelenia operačných sál Kliniky cievnej chirurgie
Mgr. Barbara Kovariková, vedúca sestra Oddelenia cievnej chirurgie
Bc. Monika Zibrínová, vedúca sestra Oddelenia operačných sál Kliniky cievnej chirurgie

Klinika cievnej chirurgie (KCCH), Oddelenie cievnej chirurgie (OCCH) je referenčným pracoviskom v oblasti cievnej chirurgie v Slovenskej republike. Hlavnou náplňou práce KCCH je, v súlade s koncepciou odboru, cievna chirurgia, chirurgické liečenie pacientov s ochoreniami cievneho systému vo všetkých anatomicky dostupných lokalizáciách s výnimkou srdca a vnútrolebečného priestoru. Na pracovisku sa vykonáva komplexná neinvazívna i invazívna diagnostika a následná liečba ochorení cievneho systému.

Ročne sa na dvoch operačných sálach vykoná takmer 1100 operačných výkonov. Medzi najčastejšie patria chirurgické revaskularizačné rekonštrukcie pre obliterujúce ochorenie tepien. Vykonávajú sa rôzne typy arteriálnych operácií pri periférnom arteriálnom obliterujúcom ochorení dolných končatín (PAO), najmä pri kritickej končatinovej ischémii. V indikovaných prípadoch KCCH vykonáva cievne rekonštrukcie ako i iné formy terapie v štádiu komplikácií diabetickej nohy pacientov. Ďalšou dôležitou chirurgickou náplňou je liečba aneuryziem brušnej aorty a torakoabdominálnych aneuryziem aorty, ako aj aneuryziem periférnych tepien. Realizujú sa aj premosťujúce operácie supraaortových vetiev a viscerálnych vetiev brušnej aorty (tzv. debranching výkony) pred endovaskulárnou liečbou ochorení aorty.

Na KCCH majú jej pracovníci dlhodobé skúsenosti s chirurgickou liečbou tepien zásobujúcich mozog (karotické endarterektómie). Primárnym cieľom týchto operácii je zabrániť u pacientov vzniku cievnej mozgovej príhody. V súčasnosti uskutočňujeme v priemere 300 operácií tohto typu ročne, čo podľa registra cievnych operačných výkonov v Slovenskej republike, predstavuje najvyšší počet spomedzi všetkých špecializovaných pracovísk. KCCH je jediným slovenským pracoviskom, na ktorom sa vykonávajú operácie vertebrálnych artérií. Pracovisko taktiež rieši s výbornými výsledkami pacientov s neurovaskulárnym kompresívnym syndrómom hornej hrudnej apertúry.

V spolupráci s nefrológmi a dialyzačnými strediskami zabezpečuje KCCH pre pacientov v chronickom dialyzačnom programe trvalé cievne prístupy pre dialýzu.

V oblasti chronickej vénovej choroby dolných končatín vykonáva chirurgickú liečbu varixov dolných končatín. KCCH ponúka svojim pacientom a prevádza aj iné moderné, dostupné modality liečby varixov (laserterapia, rádiofrekvenčná ablácia a skleroterapia varikóznych žíl).

Pracovisko úzko spolupracuje s Oddelením diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a. s. pri diagnostike i liečbe cievnych ochorení. Uskutočňuje neinvazívnu aj invazívnu diagnostiku artériových a vénových ochorení. U indikovaných pacientov sa vykonávajú intervenčné a endovaskulárne rekonštrukcie (perkutánne intervenčné liečebné metódy a endovaskulárna liečba aneuryziem abdominálnej aorty s implantáciou stentgraftov, embolizačné výkony pri aneuryzmách viscerálnych vetiev aorty a pri arterio-venóznych malformáciách).

Lôžková časť: Lôžková časť KCCH zabezpečuje nemocničnú starostlivosť pre pacientov podrobujúcich sa invazívnym výkonom (operačným, invazívnym diagnostickým a intervenčným výkonom) ako i terapii s nutnosťou hospitalizácie pacienta. Na 28 posteliach je ročne hospitalizovaných priemerne až 1500 pacientov. Súčasťou oddelenia sú i 4 intenzívne monitorovacie lôžka, umožňujúce v prípade nutnosti dôkladnejší monitoring pacientov.

Ambulantná časť: V rámci dvoch špecializovaných angiochirurgických ambulancií sa vyšetrí ročne priemerne 7000 až 8000 pacientov. Popri bežných kontrolách operovaných pacientov sa uskutočňujú aj kontrolné vyšetrenia dispenzarizovaných pacientov. Súčasťou práce v ambulancii je špecializovaná konzultačná činnosť pre pacientov odosielaných odborníkmi s celoslovenskou pôsobnosťou. Konzultačná činnosť je zabezpečená aj formou pohotovostnej a konziliárnej služby nepretržite.

KCCH NÚSCH, a.s. je sídlom Katedry cievnej chirurgie, Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU), ktorá v plnom rozsahu, ako akreditované pracovisko, zabezpečuje špecializačnú (postgraduálnu) prípravu slovenských cievnych chirurgov a aj chirurgov zo zahraničia. Špecializačná skúška je platná v krajinách Európskej únie. V spolupráci s LF SZU sa KCCH podieľa aj na pregraduálnej príprave budúcich lekárov.

Popri zdravotnej starostlivosti a pedagogickej činnosti si plní povinnosti aj na poli vedecko-výskumnej, publikačnej a prednáškovej činnosti. Pracovníci KCCH každoročne publikujú početné články v odborných časopisoch a aktívne sa prezentujú na významných domácich i zahraničných podujatiach.

Späť na začiatok