Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Bratislava je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v Profile verejného obstarávateľa zriadeného v elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Prehľad verejných obstarávaní a postupy zadávanie zákaziek

Nadlimitné zákazky sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávanie.

Podlimitné zákazky sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a v Elektronickom trhovisku.

Zákazky s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou zákazky vyššou ako 10 000,00 Eur bez DPH sú zverejňované cez Elektronickú platformu - Elektronickom trhovisku alebo v systéme IS EVO.

Podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 34/2014 účinný od 27.2.2014 sú zákazky od 28.2.2014 zverejňované v centrálnom úložisku zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie. Informácie a dokumenty k zákazkám od 1.7.2013 do 26.2.2014 sú archivované v profile VO na www.nusch.sk v sekcii „Prehľad verejných obstarávaní."

V súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“), ktorá nadobudla účinnosť 27.02.2014 zverejňuje verejný obstarávateľ povinné informácie v súlade s § 9 ods.9 zákona o VO po uvedenom termíne v profile na stránke www.uvo.gov.sk.

 

Súhrnné správy o zákazkách sú zverejňované na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

 

Kontakt na Oddelenie VO
+421 2 59 320 629

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok