Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Zákon č. 546/2010

Národnou radou SR bol v treťom čítaní dňa 9.decembra 2010 schválený zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zverejnenie zmlúv ako aj dodatkov k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami podľa zákona č. 211/2000 Z. z., konkrétne § 5a odsek 4, máme realizované v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. § 5b máme povinnosť ako povinná osoba zverejniť na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia, faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok