Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

Skratky používané v zdravotnej dokumentácii NÚSCH, a.s.

Skratky používané v zdravotnej dokumentácii NÚSCH, a.s.

A2C  apikálna 2-dutinová projekcia
A4C  apikálna 4-dutinová projekcia 
AA brušná aorta
AA  alergická anamnéza
AAA aneuryzma abdominálnej aorty
AASV  anteriórna akcesórna vena saphena
Aax axilárna tepna
ABI  členkovo-brachiálny index
Abr brachiálna tepna
ACC  arteria carotis communis
ACE arteria carotis externa
ACEI inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu
ACI arteria carotis interna
ACM arteria cerebri media
AComA predná komunikanta
AComP zadná komunikanta
ACT  akceleračný čas prietoku
AD akcesórna AV dráha
ADP  arteria dorsalis pedis
AES atriálna extrasystola
AF fibrilácia predsiení
AFC arteria femoralis communis
AFP hlboká femorálna tepna
AFS arteria femoralis superficialis
AG angiografia
AH  artériová hypertenzia
AIC arteria iliaca communis
AICA predná dolná cerebelárna tepna
AIE arteria iliaca externa
AII vnútorná iliacká tepna
AKL antikoagulačná terapia
AKS akútny koronárny syndróm
ALAX  apikálna projekcia na dlhú os
ALI akútna končatinová ischémia
AMI  arteria mesenterica inferior
AMS arteria mesenterica superior
Ao aorta
AoCH aortálna chlopňa
AoR aortálna regurgitácia
AoS aortálna stenóza
AoV  aortálna chlopňa
AP angína pektoris
AP pľúcnica
AP arteria poplitea
APF arteria profunda femoris
APVN anomálny pľúcny venózny návrat
AR arteria radialis
ARB angiotenzín II receptorové blokátory
ARI akútna renálna insuficiencia
AS ateroskleróza, aterosklerotický
ASA kyselina acetylsalicylová
ASD  defekt predsieňového septa
ASKVO  aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie
Asu podkľúčna tepna
AT atriálna tachykardia
ATA  arteria tibialis anterior
ATCV  anterior thigh circumplex vein
ATP  arteria tibialis posterior
Aul ulnárna tepna
AV atrioventrikulárny
AVA  plocha aortálneho ústia
AVB átrioventrikulárna blokáda
AVF  artério-venózna fistula
AVNRT  atrioventrikulárna nodálna reentry tachykardia
AVR chirurgické nahradenie aortálnej chlopne
AVRT átrioventrikulárna reentry tachykardia
AVSD  defekt atrioventrikulárneho septa
BAV bikuspidálna aortálna chlopňa
BB betablokátor
BCPA  bidirekčná kavo-pulmonálna anastomóza
BG bazálne gangliá
BMS nepovlečený (bare metal) kovový stent
BS bazálna stimulácia
BSA  body surface area – veľkosť plochy telesného povrchu
C cervikálny 
CaB  blokátor kalciového kanála
CABG aorto-koronárny bypass
CAS stenting a. carotis
CB celkové bielkoviny
CCD pravostranná srdcová katetrizácia
CCS ľavostranná srdcová katetrizácia
CCS Canadian Cardiovascular Society
CEA karotická endarterektómia
CI srdcový index
CIN kontrastom indukovaná nefropatia
CKD chronické ochorenie obličiek
CLI kritická končatinová ischémia
CLO klopidogrel
CMP cievna mozgová príhoda
CO minútový objem srdca
CoA  koarktácia aorty
CRT kardioresynchronizačná terapia
CRT-D kardioresynchronizačná terapia s defibrilačnou funkciou 
CRT-P kardioresynchronizačná terapia
CS koronárny sínus
CT počítačová tomografia
CTEPH chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia
CThI kardio-torakálny index
CTKG CT koronarografia
CTO chronický totálny uzáver 
CVI chronická venózna insuficiencia
CVP centrálny venózny tlak
CW  kontinuálny doppler
D1, D2, D3 diagonálne vetvy prednej medzikomorovej koronárnej tepny
DAP  otvorený ductus arteriosus
DAPT duálna antiagregačná terapia
DCKV elektrická kardioverzia
DDDR dual pacing, dual sensing,Dual: trigger+inhibition, rate response
DDŽ dolná dutá žila
DEB liečivom potiahnutý balónik 
DES stent potiahnutý liečivom (drug-eluting) 
DET dištančná elektroterapia
DK  dolné končatiny
DKMP dilatačná kardiomyopatia
DKS defekt komorového septa
DM diabetes mellitus
DPS defekt predsieňového septa
DSA digitálna substrakčná angiografia
EA  epidemiologická anamnéza
EAP pľúcna embólia
ECC mimotelový obeh
EDV  koncovodiastolický objem
EDV  koncovodiastolická rýchlosť
EF ejekčná frakcia
EFV elektrofyziologické vyšetrenie
EIT elektroimpulzoterapia
EKV  elektrická kardioverzia
EOL koniec životnosti kardiostimulátora / ICD
ERI časový interval alektívnej výmeny kardiostimulátora / ICD
ERO  efektívna plocha regurgitačného ústia
EROA  efektívna plocha regurgitačného ústia
ES  Eisenmengerov syndróm
ESV  koncovosystolický objem
EVAR  endovaskulárna rekonštrukcia aneuryzmy - implantácia stentgraftu
EVL endovaskulárna liečba
EVLA  endovenózna laserová ablácia žily
F frontálny
FA  fibrilácia predsiení
FD flowdiverter
FF fyziologické funkcie
FFR frakčná prietoková rezerva
FiA fibrilácia predsiení
FiP fibrilácia predsiení
FL falošný lúmen disekcie
FLUP flutter predsiení
FOA foramen ovale apertum
FP fibrilácia predsiení
GGO opacita typu mliečneho skla
HAZ hyperalgická zóna
HD hemodialýza
HDŽ horná dutá žila
HK hlavný kmeň
HK  horné končatiny
HKMP hypertrofická kardiomyopatia
HOKMP  hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia
HSS hlboký stabilizačný systém
HTx transplantácia srdca
HUTT head up tilt test
HVS hlboký venózny systém
HVT hlboká venózne trombóza
CHE cholecystektómia
CHOCHP chronická obštrukčná choroba pľúc
CHRI chronická renálna insuficiencia
CHVI  chronická žilová insuficiencia
CHVO  chronické žilové ochorenie
IAS  interatriálne septum
ICD implantovateľný kardioverter-defibrilátor
ICMP ischemická cievna mozgová príhoda
IE infekčná endokarditída
IFR instantaneous wave-free ratio
ICHS ischemická choroba srdca
IIT intenzifikovaná inzulinoterapia
IPV izolácia pľúcnych žíl
IVDA užívateľ intravenóznych drog
IVS interventrikulárne septum
IVUS intravaskulárny ultrazvuk
KACH koronárna arteriová choroba srdca
KBĽTR kompletná blokáda ľavého Tawarovho ramienka
KBPTR kompletná blokáda pravého Tawarovho ramienka
KES komorová extrasystola
KF komorová fibrilácia
KCH koronárna choroba
KMP kardiomyopatia
KS kardiostimulátor
KT komorová tachykardia
KVR  kardiovaskulárne riziko
KVR  kardiovaskulárna rehabilitácia
LA  ľavá predsieň
LAAO  oklúzia ľavopredsieňového uška
LABI/RABI ľavý/pravý členkovo-ramenný index
LAD predná medzikomorová koronárna tepna
LAH  ľavá predná hemiblokáda
LAHB ľavá predná hemiblokáda
LBBB blokáda ľavého Tawarovho ramienka
LCA  ľavá koronárna tepna
LCC ľavý koronárny cíp AoCH
LCX cirkumflexná koronárna tepna
LIMA ľavá vnútorná mamárna (hrudná) tepna
LIMA-RIA aortokoronárny  bypass a. mammaria interna sinistra na  RIA
LITA ľavá vnútorná hrudná tepna
ĽK ľavá komora
ĽKA ľavá koronárna tepna
LM hlavný koronárny kmeň
ĽP ľavá predsieň
LPA ľavá pľúcna tepna
LPA  ľavá vetva pľúcnice
LPFB ľavá predná hemiblokáda
LPHB ľavá predná hemiblokáda
LS lumbosakrálny
LTV liečebná telesná výchova
LU  lymfatické uzliny
LuTx transplantácia pľúc
LV ľavá komora srdca
LVAD podporný systém ľavej komory
LVEDD  koncovodiastolický rozmer ľavej komory
LVEDP koncovodiastolický tlak v ľavej komore
LVESD  koncovosystolický rozmer ľavej komory
LVG ľavostranná ventrikulografia
LVOT  výtokový trakt ľavej komory
LVOTO  obštrukcia výtokového tlaku ľavej komory
LVPW  zadná stena ľavej komory
MFS  Marfanov syndróm
MCH mitrálna chlopňa
MitraClip mitrálneho klipu
MOCA  mechanochemická ablácia žily
MR mitrálna regurgitácia
MR magnetická rezonancia
MS mitrálna stenóza
MV  mitrálna chlopňa
MVA  plocha mitrálneho ústia
MVP plastika mitrálnej chlopne
MVR chirurgická náhrada  mitrálnej chlopne
NAP nestabilná angina pectoris
NCC nekoronárny cíp AoCH
NKS náhla kardiálna smrť
NSS   náhla srdcová smrť
NSTEMI infarkt myokardu bez elevácie segmentu ST
NVIE infekčná endokarditída na natívnej chlopni
NYHA New York Heart Association  
O okcipitálny
OA  osobná anamnéza
OCT optická koherenčná tomografia
OM obtúzna marginálna koronárna vetva
P parietálny
PAD perorálne antidiabetiká
PAH pľúcna artériová hypertenzia
PAO DK periférne artériové ochorenie dolných končatín
PAP tlak v pľúcnici
PASV  posteriórna akcesórna vena saphena
PAW tlak v pľúcnici v zaklinení
PCC pravý koronárny cíp AoCH
PCI perkutánna koronárna intervencia
PCMCH predný cíp mitrálnej chlopne 
PCW pulmonary capillary wedge pressure
PDA zadná medzikomorová koronárna tepna
PEA pľúcna endarterektómia
PES paclitaxel-eluting stent
PEVAR perkutánna implantácia brušného stentgraftu
Pg max/mean maximálny/stredný gradient
PH pľúcna  hypertenzia
PCH pulmonálna chlopňa
PICA zadná dolná cerebelárna tepna
PISA  proximálna zóna konvergencie
PK pravá komora
PKA pravá koronárna tepna
PKI perkutánna koronárna intervencia
PL pravý lúmen disekcie
PM kardiostimulátor
PMT kardiostimulátorom sprostredkovaná tachykardia
PMT pulzná magnetoterapia
PNF proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia
POBA balónová perkutánna intervencia bez implantácie stentu
PP pravá predsieň
PR pulmonálna regurgitácia
PS  stenóza chlopne pľúcnice
PSA pseudoaneuryzma
PSV  vrcholová systolická rýchlosť prietoku
PTA perkutánna transluminálna angioplastika
PTCV  posterior thigh circumflex vein
PTMV perkutánna transluminálna mitrálna valvuloplastika
PTRA perkutánna renálna angioplastika
PTSMA perkutánna transluminálna septálna myokardiálna ablácia
PV  pulmonálna chlopňa
PVI perkutánna vaskulárna intervencia
PVIE infekčná endokarditída na protetickej chlopni
PVL paravalvulárny leak
PVR pľúcna vaskulárna rezistencia
PVS povrchový venózny systém
PW  pulzný doppler
PWd  rozmer zadnej steny ľavej komory
RA  rodinná anamnéza
RAP tlak v pravej predsieni
RBBB kompletná blokáda pravého Tawarovho ramienka
RCA pravá koronárna tepna
RCx ramus circumflexus
RD ramus diagonalis
RDG rádiologický, rádiológia
RDN renálna denervácia
RFA rádiofrekvenčná ablácia
RFKA rádiofrekvenčná katétrová ablácia
RFT respiračná fyzioterapia
RHB rehabilitácia
RIA ramus interventricularis anterior
RIM ramus intermedius
RIMA pravá vnútorná mamárna (hrudná) artéria
RIP ramus interventricularis  posterior
RITA pravá vnútorná hrudná tepna
RKMP reštrikčná kardiomyopatia
RM ramus marginalis
RPA pravá pľúcna tepna
RPA  pravá vetva pľúcnice
RS ramus septalis
RV pravá komora
RV  regurgitačný objem
RVEDD  koncovodiastolický rozmer pravej komory
RVEDP koncovodiastolický tlak v pravej komore
RVOT  výtokový trakt pravej komory
s/d/m systolický, diastolický, stredný
SA  sociálna anamnéza
SAM  systolic anterior motion – systolický „dopredný“ pohyb
SAVR chirurgická náhrada aortálnej chlopne
SCA horná cerebelárna tepna
SES samoexpandovateľný stent
SES sirolimus-eluting stent
SFJ safeno-femorálna junkcia
SG stentgraft
SKG selektívna  koronarografia
SND dysfunkcia sínusového uzla
SNRT  sínusová reentry tachykardia
SPG  status presens generalis
SPJ  safeno-popliteálna junkcia
SPL  status presens localis
SR sínusový rytmus
SR  strain rate – rýchlosť deformácie
SSS syndróm chorého sínusového uzla
STE  speckle tracking echokardiografia
STEMI infarkt myokardu s eleváciou segmentu ST
SV  tepový objem
SVES supraventrikulárna extrasystólia
SVR systémová vaskulárna rezistencia
SVT supraventrikulárna tachykardia
SZ srdcové zlyhávanie
ŠŽ  štítna žľaza
T temporálny
TAA  aneuryzma hrudnej aorty
TAAA  torako-abdominálna aneuryzma aorty
TAPSE  amplitúda systolickei exkurzie trikuspidálneho anulu
TAVI transkatétrová implantácia aortálnej chlopne
TAVR transkatétrová náhrada aortálnej chlopne
TC truncus coeliacus
TCPC  totálne kavo-pulmonálne spojenie
TDI   pulzná dopplerovská echokardiografia
TE tonzilektómia
TEE  transezofageálna echokardiografia
TENS transkutánna elektroneurostimulácia
TEVAR perkutánna implantácia hrudného stentgraftu
TGA  transpozícia veľkých artérií
Th hrudný
TCH trikuspidálna chlopňa
TKS trvalý kardiostimulátor
TL  trombolýza
TO  terajšie ochorenie
TOF Fallotova tetralógia
TOS thoracic outlet syndrome
TPG transpulmonálny gradient
TR trikuspidálna regurgitácia
TrP trigger point
TrBC trunkus brachiocephalicus
TrCo truncus coeliacus
TrTF tibiofibulárny trunkus
TS trikuspidálna stenóza
TT  teplota tela
TTE transtorakálna echokardiografia
TTFi  truncus tibiofibularis
TV  trikuspidálna chlopňa
TVP plastika trikuspidálnej chlopne
TVR chirurgická náhrada trikuspidálnej chlopne
USG ultrasonografia
VA  vena axillaris
VB  vena basilica
VC  vena contracta 
VCI dolná dutá žila
VCS horná dutá žila
VF  vena femoralis
VFC  vena femoralis communis
VCHS vrodená chyba srdca
VIMT vysokoindukčná magnetoterapia
Vmax  maximálna prietoková rýchlosť
Vmean  priemerná prietoková rýchlosť
Vmean  priemerná prietoková rýchlosť
VP  vena poplitea 
VP  vena poplitea 
VSD  defekt komorového septa
VSM vena saphena magna 
VSP vena saphena parva
VT ventrikulárna tachykardia
VTE venózny tromboembolizmus
VV  žily
ZCMCH zadný cíp mitrálnej chlopne
ZES zotarolimus-eluting stent 
ZS zadná stena

Skratky oddelení NÚSCH, a.s.

AO Ambulantné oddelenie
FRO Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
OAIM Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
OAK Oddelenie akútnej kardiológie
OAKS Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
OCCH Oddelenie cievnej chirurgie
ODIR Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie
OIK Oddelenie intervenčnej kardiológie
OIA Oddelenie intenzívnej angiológie
OIRA Oddelenie intervenčnej angiológie
OKaA Oddelenie kardiológie a angiológie
OKCH Oddelenie kardiochirurgie
OLM Oddelenie laboratórnej medicíny
ONK Oddelenie neinvazívnej kardiológie
OVK Oddelenie všeobecnej kardiológie
OZaT Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok