Top pracovisko na Slovensku

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 (2) 59 320 111

OZ EduPharm pri NÚSCH, a.s.

Občianske združenie EduPharm pri NÚSCH, a.s., je nezisková organizácia zaregistrovaná na MV SR.

Cieľom združenia je podpora všetkých aktivít vedúcich k zvyšovaniu odbornej kvalifikácie svojich členov. Zahŕňa podporu ich aktívnej i pasívnej účasti na odborných podujatiach zameraných na farmaceutické a medicínske odbory, ako aj organizovanie vlastných odborných podujatí pre odbornú i laickú verejnosť.

Združenie zároveň podporuje svojich členov v ich publikačnej činnosti.

Využíva svoje zdroje na propagáciu a zvyšovanie povedomia o odbornej spôsobilosti a schopnostiach svojich členov na lokálnej a národnej úrovni.

 

Súvisiace dokumenty

Logo

  • ISO 9001
  • ISO 140001
  • HACCP
  • ISO 45001
  • ISO 37001
  • EMAS SK-000057
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok